Tài liệu môn Toán Lớp 7

 Chương I. Số hữu tỉ - Kết nối tri thức

 Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

 Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

 Bài 3. Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

 Bài 4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế

 Chương II. Số thực

 Bài 5. Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn

 Bài 6. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

 Chương III. Góc và đường thẳng song song

 Bài 8. Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

 Bài 9. Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết

 Bài 10. Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song

 Bài 11. Định lí và chứng minh định lí

 Chương IV. Tam giác bằng nhau

 Bài 13. Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

 Bài 14. Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác

 Bài 15. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

 Bài 16. Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng

 Chương V. Thu thập và biểu diễn dữ liệu

 Chương VI. Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

 Bài 21: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

 Chương VII. Biểu thức đại số và đa thức một biến

 Chương VIII: Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố

 Bài 30: Làm quen với xác suất của biến cố

 Chương IX: Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác

 Bài 32: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

 Bài 34: Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác

 Bài 35: Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác

 Chương X: Một số hình khối trong thực tiễn

 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác

 Chương 1. Số hữu tỉ

 Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

 Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ

 Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ

 Bài 4. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế

 Chương 2. Số thực

 Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

 Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

 Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả

 Chương 3. Các hình khối trong thực tiễn

 Bài 1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

 Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

 Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác

 Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

 Chương 4. Góc và đường thẳng song song

 Bài 3. Hai đường thẳng song song

 Bài 4. Định lí và chứng minh một định lí

 Chương 5. Một số yếu tố thống kê

 Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

 Chương 6: Các đại lượng tỉ lệ

 Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau

 Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

 Chương 7: Biểu thức đại số

 Chương 8: Tam giác

 Chương 9: Một số yếu tố xác suất

 Chương I. Số hữu tỉ

 Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

 Bài 3. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

 Bài 4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc

 Chương II. Số thực

 Chương III. Hình học trực quan

 Bài 2. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác

 Chương IV. Góc. Đường thẳng song song

 Chương V: Một số yếu tố thống kê và xác suất

 Bài 5: Biến số trong một số trò chơi dân gian

 Bài 6: Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi dân gian

 Chương VI. Biểu thức đại số

 Chương VII. Tam giác

 Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác

 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh

 Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh

 Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc

 Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

 Ôn tập chương 1

 Chương 2: Hàm số và đồ thị

 Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

 Chương 2: Tam giác

 Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

 Bài 7: Định lí Pi-ta-go

 Ôn tập chương 2 Hình học

 Chương 3: Thống kê

 Chương 4: Biểu thức đại số

 Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

 Ôn tập chương 4

 Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường thẳng đồng quy của tam giác

 Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

 Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

 Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

 Bài tập Toán lớp 7 (Tự Luận)

 Phiếu bài tập tuần

 Đề thi Toán 7

 Đề thi Học kì 1

 Đề thi Học kì 2

 Đề thi giữa kì 1