Tài liệu môn Giáo dục kinh tế và pháp luật Lớp 11

 Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

 Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân

 Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân

 Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân

 Chuyên đề học tập KTPL 11 - KNTT

 Chuyên đề 2: Một số vấn đề về pháp luật dân sự

 Chuyên đề 3: Một số vấn đề về pháp luật lao động

 Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân

 Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân

 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

 Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân

 Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm

 Chuyên đề học tập KTPL 11 - CTST

 Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân

 Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân

 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

 Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân

 Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

 Bài 19: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

 Bài 20: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin

 Chuyên đề học tập KTPL 11 - CD