Tài liệu môn Giáo dục kinh tế và pháp luật Lớp 11

 Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung - cầu trong nền kinh tế thị trường

 Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

 Bài 2: Cung - cầu trong nền kinh tế thị trường

 Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

 Bài 9: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

 Bài 10: Bình đẳng trong các lĩnh vực

 Bài 11: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc

 Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân

 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

 Bài 14: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bầu cử và ứng cử

 Bài 15: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về khiếu nại, tố tụng

 Bài 16: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ Tổ quốc

 Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân

 Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân

 Bài 18: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

 Bài 19: Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân

 Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin

 Bài 21: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo

 Chuyên đề học tập KTPL 11 - KNTT

 Chuyên đề 2: Một số vấn đề về pháp luật dân sự

 Chuyên đề 3: Một số vấn đề về pháp luật lao động

 Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung - cầu trong nền kinh tế thị trường

 Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

 Bài 2: Cung - cầu trong nền kinh tế thị trường

 Chủ đề 2: Lạm phát, thất nghiệp

 Bài 3: Lạm phát trong kinh tế thị trường

 Bài 4: Thất nghiệp trong kinh tế thị trường

 Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh

 Bài 6: Ý tưởng và cơ hội kinh doanh

 Bài 7: Năng lực cần thiết của người kinh doanh

 Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân

 Bài 10: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

 Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

 Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân

 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

 Bài 14: Quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử

 Bài 15: Quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo

 Bài 16: Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ tổ quốc

 Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân

 Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm

 Bài 18: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

 Bài 19: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

 Bài 20: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin

 Bài 21: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo

 Chuyên đề học tập KTPL 11 - CTST

 Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung, cầu trong kinh tế thị trường

 Bài 1: Cạnh tranh trong kinh tế thị trường

 Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân

 Bài 10: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

 Bài 11: Bình đẳng giới trong đời sống xã hội

 Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

 Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân

 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

 Bài 14: Quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử

 Bài 15: Quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo

 Bài 16: Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc

 Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân

 Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

 Bài 18: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

 Bài 19: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

 Bài 20: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin

 Bài 21: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo

 Chuyên đề học tập KTPL 11 - CD