Tài liệu môn Tin học Lớp 6

 Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng

 Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

 Chủ đề 5: Ứng dụng tin học

 Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

 Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

 Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

 Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

 Chủ đề E: Ứng dụng tin học

 Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính