Tài liệu môn Công nghệ Lớp 6

 Chương 1: Nhà ở

 Chương 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm

 Chương 3: Trang phục và thời trang

 Chương 4: Đồ dùng điện trong già đình

 Chương 1: Nhà ở

 Bài 1: Nhà ở đối với con người

 Chương 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm

 Chương 3: Trang phục và thời trang

 Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình

 Chủ đề 1: Nhà ở

 Chủ đề 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm

 Chủ đề 3: Trang phục và thời trang

 Chủ đề 4: Đồ dùng điện trong gia đình