Tìm kiếm

Lớp 11

tài liệu

50 Bài tập Vectơ trong không gian (có đáp án)- Toán 11 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Vectơ trong không gian. có đáp án – Toán 11 – Tài liệu bài tập Toán lớp 11 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
8 25 0
50 Bài tập Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian (có đáp án)- Toán 11 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian có đáp án – Toán 11 – Tài liệu bài tập Toán lớp 11 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
9 13 0
50 Bài tập Hai mặt phẳng song song (có đáp án)- Toán 11 Trần Thị Hồng 50 Bài tập 50 Bài tập Hàm số lượng giác có đáp án – Toán 11 – Tài liệu bài tập Toán lớp 11 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
14 18 0
50 Bài tập Đường thẳng và mặt phẳng song song (có đáp án)- Toán 11 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Đường thẳng và mặt phẳng song song. có đáp án – Toán 11 – Tài liệu bài tập Toán lớp 11 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
5 13 0
50 Bài tập Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song (có đáp án)- Toán 11 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song có đáp án – Toán 11 – Tài liệu bài tập Toán lớp 11 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
9 13 0
50 Bài tập Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (có đáp án)- Toán 11 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng. có đáp án – Toán 11 – Tài liệu bài tập Toán lớp 11 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
8 15 0
50 Bài tập Phép đồng dạng (có đáp án)- Toán 11 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Phép đồng dạng có đáp án – Toán 11 – Tài liệu bài tập Toán lớp 11 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
19 11 0
50 Bài tập Phép vị tự (có đáp án)- Toán 11 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Phép vị tự có đáp án – Toán 11 – Tài liệu bài tập Toán lớp 11 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
10 14 0
50 Bài tập Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau (có đáp án)- Toán 11 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau. có đáp án – Toán 11 – Tài liệu bài tập Toán lớp 11 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
11 11 0
50 Bài tập Phép quay (có đáp án)- Toán 11 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Phép quay có đáp án – Toán 11 – Tài liệu bài tập Toán lớp 11 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
9 13 0
50 Bài tập Phép đối xứng tâm (có đáp án)- Toán 11 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Phép đối xứng tâm có đáp án – Toán 11 – Tài liệu bài tập Toán lớp 11 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
11 14 0
50 Bài tập Phép đối xứng trục (có đáp án)- Toán 11 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Phép đối xứng trục có đáp án – Toán 11 – Tài liệu bài tập Toán lớp 11 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
10 12 0