Tìm kiếm

Lớp 6

tài liệu

10 câu Trắc nghiệm Địa lí 6 Bài 30 (Kết nối tri thức) có đáp án 2023: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương Quỳnh Trang Nguyễn Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 30 có đáp án: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương - Kết nối tri thức - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
2203 4 8
10 câu Trắc nghiệm Địa lí 6 Bài 29 (Kết nối tri thức) có đáp án 2023: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững Quỳnh Trang Nguyễn Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 29 có đáp án: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững - Kết nối tri thức - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1895 4 2
10 câu Trắc nghiệm Địa lí 6 Bài 28 (Kết nối tri thức) có đáp án 2023: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên Quỳnh Trang Nguyễn Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 28 có đáp án: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên - Kết nối tri thức - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
2072 5 2
12 câu Trắc nghiệm Địa lí 6 Bài 27 (Kết nối tri thức) có đáp án 2023: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới Quỳnh Trang Nguyễn Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 27 có đáp án: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới - Kết nối tri thức - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1831 5 3
12 câu Trắc nghiệm Địa lí 6 Bài 26 (Kết nối tri thức) có đáp án 2023: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương Quỳnh Trang Nguyễn Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 26 có đáp án: Bài tập chuyên đề đất và sinh vật trên trái đất - Kết nối tri thức - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
2115 5 3
10 câu Trắc nghiệm Địa lí 6 Bài 25 (Kết nối tri thức) có đáp án 2023: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất Quỳnh Trang Nguyễn Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 25 (có đáp án): Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất - Kết nối tri thức - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1882 4 2
10 câu Trắc nghiệm Địa lí 6 Bài 24 (Kết nối tri thức) có đáp án 2023: Rừng nhiệt đới Quỳnh Trang Nguyễn Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 24 có đáp án: Rừng nhiệt đới - Kết nối tri thức - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
2329 4 4
10 câu Trắc nghiệm Địa lí 6 Bài 23 (Kết nối tri thức) có đáp án 2023: Sự sống trên Trái Đất Quỳnh Trang Nguyễn Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 23 có đáp án: Sự sống trên Trái Đất - Kết nối tri thức - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1444 4 2
12 câu Trắc nghiệm Địa lí 6 Bài 22 (Kết nối tri thức) có đáp án 2023: Lớp đất trên Trái Đất Quỳnh Trang Nguyễn Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 22 có đáp án: Lớp đất trên Trái Đất - Kết nối tri thức - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
2272 5 4
12 câu Trắc nghiệm Địa lí 6 Bài 21 (Kết nối tri thức) có đáp án 2023: Biển và đại dương Quỳnh Trang Nguyễn Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 21 có đáp án: Biển và đại dương - Kết nối tri thức - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1796 5 4
15 câu Trắc nghiệm Địa lí 6 Bài 20 (Kết nối tri thức) có đáp án 2023: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà Quỳnh Trang Nguyễn Trắc nghiệm Địa Lí 6 Bài 20 có đáp án: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
3233 6 3
Lý thuyết Địa Lí 6 Bài 21 (mới 2023 + 12 câu trắc nghiệm): Biển và đại dương | Kết nối tri thức Quỳnh Trang Nguyễn Lý thuyết Địa Lí 6 Bài 21 (mới 2022 + 12 câu trắc nghiệm): Biển và đại dương | Kết nối tri thức - Tóm tắt lý thuyết Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, chi tiết giúp học sinh dễ dàng nắm được nội dung chính môn Địa lí lớp 6.
1629 3 2