Tìm kiếm

Lớp 6

tài liệu

21 câu Trắc nghiệm Xác suất thực nghiệm (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 KhanhLe 21 câu Trắc nghiệm Xác suất thực nghiệm (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
154 18 2
12 câu Trắc nghiệm Phép thử nghiệm - Sự kiện (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 KhanhLe 12 câu Trắc nghiệm Phép thử nghiệm - Sự kiện (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
61 6 1
18 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 8 (Chân trời sáng tạo): Hình học phẳng và các hình học cơ bản có đáp án KhanhLe 18 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 1 (Chân trời sáng tạo): Hình học phẳng và các hình học cơ bản có đáp án – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
56 11 2
10 câu Trắc nghiệm Số đo góc. Các góc đặc biệt (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 KhanhLe 10 câu Trắc nghiệm Số đo góc. Các góc đặc biệt (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
31 6 0
10 câu Trắc nghiệm Góc (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 KhanhLe 10 câu Trắc nghiệm Góc (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
23 6 0
11 câu Trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 KhanhLe 11 câu Trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
19 7 0
10 câu Trắc nghiệm Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 KhanhLe 10 câu Trắc nghiệm Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
21 6 0
22 câu Trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 KhanhLe 22 câu Trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
24 15 3
16 câu Trắc nghiệm Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 KhanhLe 16 câu Trắc nghiệm Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
20 12 0
17 câu Trắc nghiệm Điểm. Đường thẳng (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 KhanhLe 17 câu Trắc nghiệm Điểm. Đường thẳng (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
19 13 0
10 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 7 (Chân trời sáng tạo): Hình học trực quan có đáp án KhanhLe 10 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 7 (Chân trời sáng tạo): Hình học trực quan có đáp án – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
16 7 1
6 câu Trắc nghiệm Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 KhanhLe 6 câu Trắc nghiệm Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
16 4 0