Tìm kiếm

Lớp 8

tài liệu

Lý thuyết Pha chế dung dịch (mới 2022 + 58 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Pha chế dung dịch (mới 2022 + 58 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
158 44 3
Lý thuyết Nồng độ dung dịch (mới 2022 + 25 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Nồng độ dung dịch (mới 2022 + 25 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
113 13 2
Lý thuyết Độ tan của một chất trong nước (mới 2022 + 25 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Độ tan của một chất trong nước (mới 2022 + 25 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
88 12 2
Lý thuyết Dung dịch (mới 2022 + 22 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Dung dịch (mới 2022 + 22 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
76 9 1
Lý thuyết Axit - Bazơ - Muối (mới 2022 + 50 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Axit - Bazơ - Muối (mới 2022 + 50 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
98 24 1
Lý thuyết Nước (mới 2022 + 29 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Nước (mới 2022 + 29 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
54 16 1
Lý thuyết Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế (mới 2022 + 27 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế (mới 2022 + 27 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
43 14 1
Lý thuyết Phản ứng oxi hóa - khử (mới 2022 + 20 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Phản ứng oxi hóa - khử (mới 2022 + 20 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
53 10 1
Lý thuyết Tính chất - Ứng dụng của hiđro (mới 2022 + 23 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Tính chất - Ứng dụng của hiđro (mới 2022 + 23 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
64 12 1
Lý thuyết Không khí - sự cháy (mới 2022 + 21 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Không khí - sự cháy (mới 2022 + 21 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
61 12 1
Lý thuyết Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy (mới 2022 + 21 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy (mới 2022 + 21 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
49 13 1
Lý thuyết Oxit (mới 2022 + 26 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Oxit (mới 2022 + 26 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
55 13 1