Tìm kiếm

Lớp 9

tài liệu

Lý thuyết Hóa học 9 Ôn tập cuối năm (mới 2022 + 20 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Thanh Dung Lý thuyết Hóa học 9 Ôn tập cuối năm (mới 2022 + 20 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
165 9 1
Lý thuyết Polime (mới 2022 + 22 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Polime (mới 2022 + 22 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
101 12 1
Lý thuyết Protein (mới 2022 + 18 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Protein (mới 2022 + 18 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
62 8 1
Lý thuyết Tinh bột và xenlulozơ (mới 2022 + 25 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Tinh bột và xenlulozơ (mới 2022 + 25 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
79 13 1
Lý thuyết Saccarozơ (mới 2022 + 23 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Saccarozơ (mới 2022 + 23 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
80 12 1
Lý thuyết Glucozơ (mới 2022 + 24 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Glucozơ (mới 2022 + 24 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
60 13 1
Lý thuyết Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo (mới 2022 + 10 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo (mới 2022 + 10 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
62 4 1
Lý thuyết Chất béo (mới 2022 + 17 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Chất béo (mới 2022 + 17 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
53 8 1
Lý thuyết Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (mới 2022 + 19 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (mới 2022 + 19 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
73 11 0
Lý thuyết Hóa học 9 Chương 4 (mới 2022 + 10 câu trắc nghiệm): Hiđrocacbon - Nhiên liệu Thanh Dung Lý thuyết Hóa học 9 Chương 4 (mới 2022 + 10 câu trắc nghiệm): Hiđrocacbon - Nhiên liệu - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
58 6 0
Lý thuyết Nhiên liệu (mới 2022 + 15 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Nhiên liệu (mới 2022 + 15 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
57 7 0
Lý thuyết Dầu mỏ và khí thiên nhiên (mới 2022 + 15 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Dầu mỏ và khí thiên nhiên (mới 2022 + 15 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
54 8 0