Tài liệu môn Địa lí Lớp 11

 Phần 1: Một số vấn đề về kinh tế - xã hội thế giới

 Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước

 Bài 3: Thực hành: tìm hiểu về cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế

 Bài 4: Một số tổ chức quốc tế và khu vực, an ninh toàn cầu

 Bài 5: Thực hành: viết báo cáo về đặc điểm và biểu hiện của nền kinh tế tri thức

 Phần 2: Địa lí khu vực và quốc gia

 Bài 6: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Mỹ Latinh

 Bài 8: Thực hành: Viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Cộng hòa Liên bang Bra-xin

 Bài 9: Liên minh châu Âu - một liên kết kinh tế khu vực lớn

 Bài 10: Thực hành viết báo cáo về sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa Liên bang Đức

 Bài 11: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Đông Nam Á

 Bài 14: Thực hành tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại của khu vực Đông Nam Á

 Bài 15: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Tây Nam Á

 Bài 17: Thực hành: Viết báo cáo về vấn đề dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á

 Bài 18: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư Hoa Kỳ.

 Bài 20: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên bang Nga

 Bài 22: Thực hành: Tìm hiểu về công nghiệp khai thác dầu khí của Liên bang Nga

 Bài 23: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản

 Bài 25: Thực hành: Viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản

 Bài 26: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc

 Bài 28: Thực hành: Viết báo cáo về sự thay đổi của kinh tế vùng duyên hải Trung Quốc

 Bài 30: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Cộng hòa Nam Phi

 Phần 1: Một số vấn đề về kinh tế - xã hội thế giới

 Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước

 Phần 2: Địa lí khu vực và quốc gia

 Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hoà liên bang Đức

 Bài 12: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Đông Nam Á

 Bài 14: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại Đông Nam Á

 Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

 Bài 15: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Tây Nam Á

 Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội Cộng hoà liên bang Bra-xin

 Bài 16: Thực hành: Tìm hiểu về tài nguyên dầu mỏ và việc khai thác dầu mỏ ở Tây Nam Á

 Bài 17: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Hoa Kỳ

 Bài 19: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên bang Nga

 Bài 22: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản

 Bài 24: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản

 Bài 25: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc

 Bài 27: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế tại vùng duyên hải Trung Quốc

 Bài 29: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Cộng hoà Nam Phi

 Phần 1: Một số vấn đề về kinh tế - xã hội thế giới

 Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước

 Phần 2: Địa lí khu vực và quốc gia

 Bài 7: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Mỹ La-tinh

 Bài 9: EU - Một liên kết kinh tế khu vực lớn. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

 Bài 11: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Đông Nam Á

 Bài 13: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động du lịch và kinh tế đối ngoại của khu vực Đông Nam Á

 Bài 14: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Tây Nam Á

 Bài 16: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Hoa Kỳ

 Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ

 Bài 19: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Liên bang Nga

 Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu về công nghiệp khai thác dầu khí của Liên bang Nga

 Bài 22: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Nhật Bản

 Bài 24: Thực hành: Viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

 Bài 25: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Trung Quốc

 Bài 27: Thực hành: Viết báo cáo về sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

 Bài 29: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Cộng hòa Nam Phi

 Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu về công nghiệp khai thác khoáng sản của Cộng hòa Nam Phi

 Bài 8: Thực hành: Viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Cộng hòa Liên bang Bra-xin

 Bài 28: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích số liệu và viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế Ô-xtrây-li-a

 A - Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

 Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước.

 Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

 B - Địa lí khu vực và quốc gia

 Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì

 Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)

 Bài 8: Liên bang Nga

 Bài 9: Nhật Bản

 Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

 Bài 11: Khu vực Đông Nam Á