Tài liệu môn Khoa học Lớp 5

 Con người và sức khỏe

 Vật chất và năng lượng

 Thực vật và động vật

 Môi trường và tài nguyên thiên nhiên