Tài liệu môn Hóa học Lớp 10

 Chương 1: Cấu tạo nguyên tử

 Bài 1: Thành phần của nguyên tử

 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

 Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm

 Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì

 Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 Chương 3: Liên kết hóa học

 Bài 13: Liên kết hydrogen và tương tác van der waals

 Chương 5: Năng lượng hóa học

 Chương 7: Nguyên tố nhóm halogen

 Chuyên đề học tập Hóa học 10

 Chương 1: Cấu tạo nguyên tử

 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm

 Bài 7: Định luật tuần hoàn – ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 Chương 3: Liên kết hóa học

 Chương 5: Năng lượng hóa học

 Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

 Chương 6: Tốc độ phản ứng hóa học

 Bài 15: Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng

 Bài 16: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học

 Chương 7: Nguyên tố nhóm VIIA - Halogen

 Chuyên đề học tập Hóa học 10

 Chủ đề 1: Cấu tạo nguyên tử

 Bài 4. Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử

 Chủ đề 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 Bài 6. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 Bài 7. Xu hướng biến đổi tính chất của đơn chất và biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm

 Bài 8. Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 Chủ đề 3: Liên kết hóa học

 Chủ đề 5: Năng lượng hóa học

 Chuyên đề học tập Hoá học 10

 Chương 1: Nguyên tử

 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

 Chương 5: Nhóm Halogen

 Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh