Tài liệu môn Tin học Lớp 7

 Tin học 7 - KNTT

 Bài 1: Thiết bị vào-ra

 Bài 4: Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên internet

 Tin học 7 - CTST

 Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

 Bài 1: Thiết bị vào - ra cơ bản cho máy tính cá nhân

 Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

 Chủ đề E: Ứng dụng tin học

 Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 Chương 1: Chương trình bảng tính