Tài liệu môn Khoa học tự nhiên Lớp 9

 Chương XI: Di truyền học MENDEL. Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền

 Chủ đề 10: Khai thác tài nguyên từ vỏ trái đất

 Chủ đề 11: Di truyền

 Chủ đề 2: Ánh sáng

 Chủ đề 11: Di truyền