Tài liệu môn Giáo dục công dân Lớp 11

 Phần 1: Công dân với kinh tế

 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

 Phần 2: Công dân với các vấn đề chính trị xã hội

 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa