Tài liệu môn Toán Lớp 8

 Chương I: Đa thức

 Bài 1: Đơn thức

 Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức

 Chương II: Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng

 Bài 6: Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu

 Bài 7: Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu

 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử

 Chương III: Tứ giác

 Chương IV: Định lí Thalès

 Bài 15: Định lí Thalès trong tam giác

 Bài 16: Đường trung bình của tam giác

 Bài 17: Tính chất đường phân giác của tam giác

 Chương V: Dữ liệu và biểu đồ

 Bài 18: Thu thập và phân loại dữ liệu

 Bài 19: Biểu diễn dữ liệu bằng bảng , biểu đồ

 Bài 20: Phân tích số liệu thống kê dự vào biểu đồ

 Chương 6: Phân thức đại số

 Chương 7: Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất

 Bài 28: Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất

 Chương 8: Mở đầu về tính xác suất của biến cố

 Bài 31: Cách tính xác suất của biến cố bằng tỉ số

 Bài 32: Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất ứng dụng

 Chương 9: Tam giác đồng dạng

 Bài 36: Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông

 Chương 10: Một số hình khối trong thực tiễn

 Hoạt động thực hành trải nghiệm

 Chương 1: Biểu thức đại số

 Bài 1: Đơn thức và đa thức nhiều biến

 Chương 2: Các hình khối trong thực tiễn

 Bài 1: Hình chóp tam giác đều - Hình chóp tứ giác đều

 Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều

 Chương 3: Định lí Pythagore. Các loại tứ giác thường gặp

 Chương 4: Một số yếu tố thống kê

 Bài 2: Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu

 Chương 5: Hàm số và đồ thị

 Bài 2: Tọa độ của một điểm và đồ thị của hàm số

 Bài 4: Hệ số góc của đường thẳng

 Chương 6: Phương trình

 Chương 7: Định lí Thalès

 Chương 8: Hình đồng dạng

 Chương 9: Một số yếu tố xác suất

 Hoạt động thực hành và trải nghiệm

 Chương 1: Đa thức nhiều biến

 Bài 1: Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến

 Bài 4: Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử

 Chương 2: Phân thức đại số

 Bài 2: Phép cộng, phép trừ phân thức đại số

 Chương 3: Hàm số và đồ thị

 Bài 2: Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số

 Bài 4: Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)

 Chương 4: Hình học trực quan

 Chương 5: Định lí Pythagore. Tứ giác

 Chương 6: Một số yếu tố thống kê và xác suất

 Bài 4: Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản

 Bài 5: Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản

 Chương 7: Phương trình bậc nhất một ẩn

 Chương 8: Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng

 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

 Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

 Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

 Ôn tập chương 1

 Chương 2: Phân thức đại số

 Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

 Chương 1: Tứ giác

 Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang

 Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 Chương 3: Tam giác đồng dạng

 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác - Luyện tập (trang 68)

 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - Luyện tập (trang 84-85)

 Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - Luyện tập (trang 104-105)

 Ôn tập chương 4 Hình học

 Đề thi Toán 8

 Đề thi Học kì 1

 Đề thi Học kì 2

 Bài tập toán lớp 8 (Tự Luận)

  Khác