Tài liệu môn Toán Lớp 8

 Chương I: Đa thức

 Bài 1: Đơn thức

 Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức

 Chương II: Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng

 Bài 6: Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu

 Bài 7: Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu

 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử

 Chương III: Tứ giác

 Chương IV: Định lí Thalès

 Bài 15: Định lí Thalès trong tam giác

 Bài 16: Đường trung bình của tam giác

 Bài 17: Tính chất đường phân giác của tam giác

 Chương V: Dữ liệu và biểu đồ

 Bài 18: Thu thập và phân loại dữ liệu

 Bài 19: Biểu diễn dữ liệu bằng bảng , biểu đồ

 Bài 20: Phân tích số liệu thống kê dự vào biểu đồ

 Chương 6: Phân thức đại số

 Chương 7: Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất

 Bài 28: Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất

 Chương 8: Mở đầu về tính xác suất của biến cố

 Bài 31: Cách tính xác suất của biến cố bằng tỉ số

 Bài 32: Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất ứng dụng

 Chương 9: Tam giác đồng dạng

 Bài 36: Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông

 Chương 10: Một số hình khối trong thực tiễn

 Hoạt động thực hành trải nghiệm

 Chương 1: Biểu thức đại số

 Bài 1: Đơn thức và đa thức nhiều biến

 Chương 2: Các hình khối trong thực tiễn

 Bài 1: Hình chóp tam giác đều - Hình chóp tứ giác đều

 Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều

 Chương 3: Định lí Pythagore. Các loại tứ giác thường gặp

 Chương 4: Một số yếu tố thống kê

 Bài 2: Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu

 Chương 5: Hàm số và đồ thị

 Bài 2: Tọa độ của một điểm và đồ thị của hàm số

 Bài 4: Hệ số góc của đường thẳng

 Chương 6: Phương trình

 Bài 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất

 Chương 7: Định lí Thalès

 Chương 8: Hình đồng dạng

 Bài 2: Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác

 Bài 3: Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông

 Chương 9: Một số yếu tố xác suất

 Bài 2: Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm

 Hoạt động thực hành và trải nghiệm

 Hoạt động 5. Dùng phương trình bậc nhất để tính nồng độ phần trăm của dung dịch. Thực hành pha chế dung dịch nước muối sinh lí

 Chương 1: Đa thức nhiều biến

 Bài 1: Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến

 Bài 4: Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử

 Chương 2: Phân thức đại số

 Bài 2: Phép cộng, phép trừ phân thức đại số

 Chương 3: Hàm số và đồ thị

 Bài 2: Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số

 Bài 4: Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)

 Chương 4: Hình học trực quan

 Chương 5: Định lí Pythagore. Tứ giác

 Chương 6: Một số yếu tố thống kê và xác suất

 Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ

 Bài 3: Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ

 Bài 4: Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản

 Bài 5: Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản

 Chương 7: Phương trình bậc nhất một ẩn

 Chương 8: Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng

 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

 Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

 Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

 Ôn tập chương 1

 Chương 2: Phân thức đại số

 Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

 Chương 1: Tứ giác

 Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang

 Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 Chương 3: Tam giác đồng dạng

 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác - Luyện tập (trang 68)

 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - Luyện tập (trang 84-85)

 Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - Luyện tập (trang 104-105)

 Ôn tập chương 4 Hình học

 Đề thi Toán 8

 Đề thi Học kì 1

 Đề thi Học kì 2