Tài liệu môn Địa lí Lớp 9

 Địa Lí Dân Cư

 Địa Lí Kinh Tế

 Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

 Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

 Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

 Sự Phân Hóa Lãnh Thổ

 Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

 Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo

 Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)