Tài liệu môn Sinh học Lớp 9

 Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen

 Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

 Chương 2: Nhiễm sắc thể

 Chương 3: ADN và Gen

 Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

 Chương 4: Biến dị

 Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 Chương 5: Di truyền học người

 Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

 Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người

 Chương 6: Ứng dụng di truyền

 Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

 Bài 39: Thực hành : Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

 Chương 1: Sinh vật và môi trường

 Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

 Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

 Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

 Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

 Bài 45-46: Thực hành : Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái

 Chương 2: Hệ sinh thái

 Chương 3: Con người, dân số và môi trường

 Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường

 Bài 54: Ô nhiễm môi trường

 Bài 56-57: Thực hành : Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

 Chương 4: Bảo vệ môi trường

 Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

 Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

 Bài 62: Thực hành : Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

 Đề thi Sinh học 9