Tài liệu môn Lịch Sử & Địa Lí Lớp 8

 Phần Lịch sử 8 - KNTT

 Bài 1: Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

 Bài 6: Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII

 Bài 9: Tình hình kinh tế, văn hóa, tôn giáo trong các thế kỷ XVI - XVIII

 Bài 10: Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu - Mỹ (cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX)

 Bài 11: Phong trào công nhân từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

 Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

 Bài 13: Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỷ XVIII-XIX

 Bài 14: Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

 Bài 15: Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

 Bài 17: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884

 Bài 19: Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917

 Phần Địa lí 8 - KNTT

 Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam

 Bài 7: Vai trò tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta

 Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam

 Bài 11: Phạm vi Biển Đông. Vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam

 Bài 12: Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam

 Phần chung Lịch sử và Địa lí 8

 Phần Lịch sử 8 - CTST

 Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ

 Bài 3: Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

 Bài 5: Quá trình khai phá vùng đất phía Nam của người Việt từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

 Bài 6: Kinh tế, văn hóa và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII

 Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

 Bài 14: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

 Bài 20: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 - 1884)

 Bài 21: Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

 Phần Địa lí 8 - CTST

 Bài 1: Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

 Bài 3: Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế

 Bài 4: Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản

 Bài 9: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam

 Bài 10: Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước

 Bài 11: Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng

 Bài 13: Đặc điểm của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học

 Bài 14: Đặc điểm địa lí Biển Đông, các vùng biển của Việt Nam

 Bài 15: Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam

 Phần Lịch sử 8 - CD

 Bài 1: Cách mạng tư sản Châu Âu và Bắc Mỹ

 Bài 3: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XIX

 Bài 5: Quá trình khai phá của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII

 Bài 8: Kinh tế, văn hóa và tôn giáo Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII

 Bài 9: Các nước Âu Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

 Bài 10: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

 Bài 11: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

 Bài 12: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

 Phần Địa lí 8 - CD

 Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam

 Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam

 Bài 10: Đặc điểm chung của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

 Bài 11: Phạm vi biển Đông. Các vùng biển của biển Đông ở Việt Nam. Đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam

 Bài 12: Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam