Tài liệu môn Lịch sử Lớp 9

 Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

 Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

 Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

 Chương 5: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

 Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật

 Chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930

 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

 Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

 Chương 2: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939

 Chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945

 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

 Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 Chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

 Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

 Chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam

 Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

 Chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

 Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

 Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

 Đề thi Lịch sử 9