Tài liệu môn Giáo dục công dân Lớp 12

 Giáo dục công dân 12

 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước