Tài liệu môn Địa lí Lớp 10

 Chương 1: Sử dụng bản đồ

 Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 Bài 26: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai

 Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp

 Bài 31: Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai

 Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ

 Chương 1: Sử dụng bản đồ

 Chương 4: Khí quyển

 Chương 8: Địa lí dân cư

 Chương 10: Địa lí các ngành kinh tế

 Bài 31: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển công nghiệp

 Chương 9: Địa lí các ngành kinh tế

 Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí

 Chương 8: Địa lí công nghiệp

 Chương 9: Địa lí dịch vụ