Tài liệu môn Địa lí Lớp 10

 Chương 1: Sử dụng bản đồ

 Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống

 Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 Bài 23: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 Bài 26: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai

 Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp

 Bài 28: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

 Bài 31: Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai

 Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ

 Bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ

 Chương 1: Sử dụng bản đồ

 Chương 4: Khí quyển

 Chương 6: Sinh quyển

 Bài 15: Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật

 Chương 7: Một số quy luật của vỏ địa lí

 Chương 8: Địa lí dân cư

 Chương 9: Nguồn lực phát triển kinh , một số tiêu chí

 Chương 10: Địa lí các ngành kinh tế

 Bài 25: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 Bài 27: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, vấn đề và định hướng phát triển nông nghiệp

 Bài 29: Cơ cấu, vai trò và đặc điểm công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

 Bài 31: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển công nghiệp

 Chương 2: Thạch quyển

 Chương 9: Địa lí các ngành kinh tế

 Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí

 Chương 8: Địa lí công nghiệp

 Chương 9: Địa lí dịch vụ