Tài liệu môn Sinh học Lớp 12

 Chương 1: Di truyền phân tử và di truyền nhiễm sắc thể

 Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

 Bài 2: Phiên mã và dịch mã

 Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

 Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

 Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

 Chương 3: Di truyền học quần thể

 Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

 Chương 4: Ứng dụng di truyền học

 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

 Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

 Chương 5: Di truyền học người

 Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

 Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

 Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

 Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

 Bài 32-33-34: Nguồn gốc sự sống - Sự phát triển

 Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật

 Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

 Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

 Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

 Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

 Chương 2: Quần xã sinh vật

 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

 Chương 3: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường

 Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

 Bài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

 Đề thi Sinh học 12