Tài liệu môn Lịch Sử & Địa Lí Lớp 7

 Phần Lịch sử

 Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

 Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu

 Bài 3: Phong trào Văn hóa Phục hưng và Cải cách tôn giáo

 Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

 Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

 Bài 6: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á (từ nửa sau thế kỉ 10 đến nửa đầu thế kỉ 16)

 Bài 10: Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009)

 Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển nước (1009-1225)

 Bài 12: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1072-1077)

 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông

 Bài 18: Vương quốc Chăm – pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

 Phần Địa lí

 Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu

 Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á

 Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu

 Bài 7: Bản đồ chính trị của châu Á. Các khu vực của châu Á

 Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi

 Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi

 Bài 13: Vị trí địa lí, pham vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ

 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác thiên nhiên bền vững ở Bắc Mỹ

 Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

 Phần Lịch sử

 Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu

 Bài 3: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại

 Bài 6: Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

 Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

 Bài 11: Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

 Bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (938-1009)

 Bài 15: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009-1226)

 Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407)

 Bài 21: Vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kì XVI

 Phần Địa Lí

 Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu

 Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi

 Bài 13: Phát kiến ra châu Mỹ, vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ

 Bài 15: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ

 Bài 17: Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, văn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh

 Bài 21: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a

 Bài 22: Vị trí địa lí, lịch sự khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực

 Phần Lịch sử

 Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu

 Bài 5: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu thời trung đại

 Bài 13: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939-1009)

 Bài 15: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075-1077)

 Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII)

 Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (1400-1407)

 Phần Địa Lí

 Bài 1: Vị trí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu

 Bài 20: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương

 Bài 21: Đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a