Tìm kiếm

Lớp 12

bài viết

Top 330 Phản ứng hóa học của Canxi (Ca) và Hợp chất quan trọng, thường gặp Lê Thị Thúy Hằng Top 330 Phản ứng hóa học của Canxi (Ca) và Hợp chất quan trọng, thường gặp - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn Hóa hơn.
424
Ca(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CaCl2 | Ca(OH)2 ra CaCl2 Lê Thị Thúy Hằng Ca(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CaCl2 | Ca(OH)2 ra CaCl2 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
114
2HCl + CaO2 → H2O2 + CaCl2 | CaO2 ra CaCl2 Lê Thị Thúy Hằng 2HCl + CaO2 → H2O2 + CaCl2 | CaO2 ra CaCl2 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
17
O2 + 2Cr2O3 + 4CaO2 → 4CaCrO4 | CaO2 ra CaCrO4 Lê Thị Thúy Hằng O2 + 2Cr2O3 + 4CaO2 → 4CaCrO4 | CaO2 ra CaCrO4 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
12
2H2O + 2CaO2 → 2Ca(OH)2 + O2↑ | CaO2 ra Ca(OH)2 Lê Thị Thúy Hằng 2H2O + 2CaO2 → 2Ca(OH)2 + O2↑ | CaO2 ra Ca(OH)2 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
19
2H2O + CaO2 → Ca(OH)2 + H2O2 | CaO2 ra Ca(OH)2 Lê Thị Thúy Hằng 2H2O + CaO2 → Ca(OH)2 + H2O2 | CaO2 ra Ca(OH)2 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
8
2CaO2 → 2CaO + O2↑ | CaO2 ra CaO Lê Thị Thúy Hằng 2CaO2 → 2CaO + O2↑ | CaO2 ra CaO - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
11
K2CO3 + CaSO4 → CaCO3↓ + K2SO4 | CaSO4 ra CaCO3 Lê Thị Thúy Hằng K2CO3 + CaSO4 → CaCO3↓ + K2SO4 | CaSO4 ra CaCO3 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
9
Na2CO3 + CaSO4 → CaCO3↓ + Na2SO4 | CaSO4 ra CaCO3 Lê Thị Thúy Hằng Na2CO3 + CaSO4 → CaCO3↓ + Na2SO4 | CaSO4 ra CaCO3 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
9
Ba(OH)2 + CaSO4 → Ca(OH)2 + BaSO4↓ | CaSO4 ra Ca(OH)2 Lê Thị Thúy Hằng Ba(OH)2 + CaSO4 → Ca(OH)2 + BaSO4↓ | CaSO4 ra Ca(OH)2 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
12
H2SO4 + CaSO4 → Ca(HSO4)2 | CaSO4 ra Ca(HSO4)2 Lê Thị Thúy Hằng H2SO4 + CaSO4 → Ca(HSO4)2 | CaSO4 ra Ca(HSO4)2 - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
9
4CO + CaSO4 → 4CO2 + CaS | CaSO4 ra CaS Lê Thị Thúy Hằng 4CO + CaSO4 → 4CO2 + CaS | CaSO4 ra CaS - tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.
9