Tài liệu môn Hóa học Lớp 11

 Chương 1: Cân bằng hóa học

 Bài 1: Khái niệm về cân bằng hóa học

 Chương 2: Nitrogen - Sulfur

 Chương 3: Đại cương về hóa học Hữu cơ

 Bài 11: Phương pháp tách biệt và tính chế hợp chất hữu cơ

 Chương 4: Hydrocarbon

 Chương 5: Dẫn xuất Halogen - Alcohol - Phenol

 Chương 6: Hợp chất Carbonyl - Carboxylic Acid

 Chuyên đề học tập Hóa học 11 - KNTT

 Chương 1: Cân bằng hóa học

 Bài 1: Khái niệm về cân bằng hóa học

 Chương 2: Nitrogen và Sulfur

 Chương 3: Đại cương hóa học hữu cơ

 Bài 9: Phương pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ

 Bài 11: Cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ

 Chương 4: Hydrocarbon

 Chương 5: Dẫn xuất halogen - Alcohol - Phenol

 Chuyên đề học tập Hóa học 11 - CTST

 Chủ đề 1: Cân bằng hoá học

 Bài 1: Mở đầu về cân bằng hoá học

 Bài 2: Sự điện li, thuyết Bronsted - Lowry về acid - base

 Chủ đề 2: Nitrogen và sulfur

 Chủ đề 3: Đại cương về hoá học hữu cơ

 Bài 9: Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ

 Chương 1: Sự điện li

 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

 Chương 2: Nitơ - Photpho

 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat

 Chương 3: Cacbon - Silic

 Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

 Chương 5 : Hiđrocacbon no

 Chương 6 : Hiđrocacbon không no

 Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

 Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

 Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

 Đề thi Hóa học 11