Tài liệu môn Hóa học Lớp 9

 Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

 Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

 Chương 2: Kim loại

 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

 Đề thi Hóa học 9

 Các dạng bài tập Hóa học lớp 9

 Các dạng bài tập Hidrocacbon. Nhiên liệu

 Các dạng bài tập Dẫn xuất của Hidrocacbon. Polime