Định lý cơ bản của vi tích phân và ứng dụng 2024 hay, chọn lọc

Tải xuống 9 4.1 K 3

Trong bài viết nhỏ này, tác giả sẽ trình bày định lý cơ bản của Vi tích phân và đưa ra một số ứng dụng của nó. Ở đây, tác giả chỉ muốn đưa ra một góc nhìn liên quan định lý và không có định hướng đến việc hệ thống các kết quả theo một trật tự có hệ thống.

Định lý cơ bản của vi tích phân và ứng dụng

1. Định lý cơ bản của Vi tích phân.
2. Một số hệ quả Định lý cơ bản của Vi tích phân.
3. Một số ứng dụng của Định lý cơ bản của Vi tích phân.
4. Một số bài toán liên quan.
Tài liệu tham khảo:
[1] Văn Phú Quốc, Bài tập Giải tích dành cho Olympic Toán, Trường Đại Học Quảng Nam.
[2] Kaczor, W. J., and M. T. Nowak. Problems in mathematical analysis. 3, Integration. American Mathematical Society.

Xem thêm
Định lý cơ bản của vi tích phân và ứng dụng 2024 hay, chọn lọc (trang 1)
Trang 1
Định lý cơ bản của vi tích phân và ứng dụng 2024 hay, chọn lọc (trang 2)
Trang 2
Định lý cơ bản của vi tích phân và ứng dụng 2024 hay, chọn lọc (trang 3)
Trang 3
Định lý cơ bản của vi tích phân và ứng dụng 2024 hay, chọn lọc (trang 4)
Trang 4
Định lý cơ bản của vi tích phân và ứng dụng 2024 hay, chọn lọc (trang 5)
Trang 5
Định lý cơ bản của vi tích phân và ứng dụng 2024 hay, chọn lọc (trang 6)
Trang 6
Định lý cơ bản của vi tích phân và ứng dụng 2024 hay, chọn lọc (trang 7)
Trang 7
Định lý cơ bản của vi tích phân và ứng dụng 2024 hay, chọn lọc (trang 8)
Trang 8
Định lý cơ bản của vi tích phân và ứng dụng 2024 hay, chọn lọc (trang 9)
Trang 9
Tài liệu có 9 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống