Tài liệu môn Lịch sử Lớp 8

 Chương 1: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản

 Chương 2: Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

 Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

 Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

 Chương 3: Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

 Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

 Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

 Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

 Chương 2: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

 Chương 3: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

 Chương 5: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

 Bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

 Chương 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

 Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

 Chương 2: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918