Top 180 Phản ứng hóa học của Kali (K) và Hợp chất quan trọng, thường gặp

1.949

Tailieumoi.vn xin giới thiệu chuyên đề phương trình phản ứng Kali (K) và Hợp chất. Bài viết tổng hợp đầy đủ 180 phương trình phản ứng quan trọng, thường gặp của Kali (K) và Hợp chất giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về các dạng phương trình phản ứng. Mời các bạn đón xem:

Phản ứng hóa học của Kali (K) và Hợp chất

Đơn chất Kali (K)

2K + Cl2 → 2KCl

2K + Br2 → 2KBr

2K + I2 → 2KI

4K + O2 → 2K2O

2K + 2H2O → 2KOH + H2

2K + S → K2S

2K + 2HCl → 2KCl + H2

2K + H2SO4 → K2SO4 + H2

6K + 2H3PO4 → 2K3PO4 + 3H2

2K + H3PO4 → K2HPO4 + H2

2K + 2H3PO4 → 2KH2PO4 + H2

2K + 2HF → 2KF + H2

2K + CuSO4 + 2H2O → K2SO4 + H2 + Cu(OH)2

2K + FeSO4 + 2H2O → K2SO4 + H2 + Fe(OH)

6K + Al2(SO4)3 + 6H2O → 3K2SO4 + 3H2 + 2Al(OH)3

2K + ZnSO4 + 2H2O → K2SO4 + H+ Zn(OH)2

2K + PbSO4 + 2H2O → K2SO4 + H2 + Pb(OH)2

6K + Fe2(SO4)3 + 6H2O → 3K2SO4 + 3H2 + 2Fe(OH)3

2K + CuCl2 + 2H2O→ 2KCl + H2 + Cu(OH)2

2K + FeCl2 + 2H2O→ 2KCl + H2 + Fe(OH)2

6K + 2AlCl3 + 6H2O → 6KCl + 3H2 + 2Al(OH)3

2K + ZnCl2 + 2H2O → 2KCl + H2 + Zn(OH)2

6K + 2FeCl3 + 6H2O → 6KCl + 3H2 + 2Fe(OH)3

6K + Cr2(SO4)3 + 6H2O → 3K2SO4 + 3H2 + 2Cr(OH)3

6K + 2CrCl3 + 6H2O → 6KCl + 3H2 + 2Cr(OH)3

2K + Cu(NO3)2 + 2H2O → 2KNO3 + H2 + Cu(OH)2

2K + Fe(NO3)2 + 2H2O → 2KNO3 + H2 + Fe(OH)2

6K + 2Al(NO3)3 + 6H2O → 6KNO3 + 3H2 + 2Al(OH)3

2K + Zn(NO3)2 + 2H2O → 2KNO3 + H2 + Zn(OH)2

2K + Pb(NO3)2 + 2H2O → 2KNO3 + H2 + Pb(OH)2

6K + 2Fe(NO3)3 + 6H2O → 6KNO3 + 3H2 + 2Fe(OH)3

2K + 2C2H5OH → 2C2H5OK + H2

2K + 2CH3OH → 2CH3OK + H2

2K + 2CH3COOH → 2CH3COOK + H2

2K + 2C6H5OH → 2C6H5OK + H2

Hợp chất Kali oxit K2O

K2O + H2O → 2KOH

K2O + CO2 -to→ K2CO3

K2O + SO2 -to→ K2SO3

K2O + 2HCl → 2KCl + H2O

K2O + H2SO4 → K2SO4 + H2O

K2O + 2HNO3 → 2KNO3 + H2O

K2O + 2CH3COOH → 2CH3COOK + H2O

K2O + 2HBr → 2KBr + H2O

K2O + 2HI → 2KI + H2O

Hợp chất Kali hiđroxit KOH

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

KOH + CO2 → KHCO3

2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O

KOH + SO2 → KHSO3

KOH + HCl → KCl + H2O

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

2KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu(OH)2

2KOH + FeSO4 → K2SO4+ Fe(OH)2

3KOH + FeCl3 → 3KCl+ Fe(OH)3

2KOH + Mg(NO3)2 → 2KNO3 + Mg(OH)2

KOH + Al(OH)3 → KAlO2 + 2H2O

KOH + Cr(OH)3 → KCrO2 + 2H2O

2KOH + Zn(OH)2 → K2ZnO2 + 2H2O

KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O

KOH + KHSO3 → K2SO3 + H2O

2KOH + Ba(HSO3)2 → K2SO3 + BaSO3 + 2H2O

2KOH + Ba(HCO3)2 → K2CO3 + BaCO3 + 2H2O

2KOH + Ca(HCO3)2 → K2CO3 + CaCO3 + 2H2O

2KOH + Ca(HSO3)2 → K2SO3 + CaSO3 + 2H2O

2KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O

6KOH + 3Cl2 -90oC→ 5KCl + KClO3 + 3H2O

2KOH + Al2O3 → 2KAlO2 + H2O

2KOH + ZnO → K2ZnO2 + H2O

2KOH + H2S → K2S + 2H2O

KOH + H2S → KHS + H2O

KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O

KOH + NH4Cl -to→ KCl+ NH3+ H2O

KOH + NH4NO3 -to→ KNO3+ NH3 + H2O

2KOH + (NH4)2SO4 -to→ K2SO4+ 2NH3 + 2H2O

CH3COOCH3 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + CH3OH

CH3COOC2H5 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + C2H5OH

C2H5Cl + KOH -to→ KCl + C2H5OH

C2H5Br + KOH -to→ KBr + C2H5OH

C2H5Br + KOH -toC2H5OH→ KBr + C2H4 + H2O

C2H5Cl + KOH -toC2H5OH→ KCl + C2H4 + H2O

C6H5OH + KOH → C6H5OK + H2O

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

Zn + 2KOH -to→ K2ZnO2 + H2

KOH + KHS → K2S + H2O

2KOH + 2NaHS → K2S + Na2S + 2H2O

2KOH + 2NaHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O

2KOH + 2NaHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

Hợp chất Kali cacbonat K2CO3

K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O

K2CO3 + 2HBr → 2KBr + CO2 + H2O

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2 + H2O

K2CO3 + 2HNO3 → 2KNO3 + CO2 + H2O

K2CO3 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaCO3(↓)

K2CO3 + Ca(OH)2 → 2KOH + CaCO3(↓)

K2CO3 + CaCl2 → 2KCl + CaCO3(↓)

K2CO3 + BaCl2 → 2KCl + BaCO3(↓)

K2CO3 + Ba(NO3)2 → 2KNO3 + BaCO3(↓)

K2CO3 + Ca(NO3)2 → 2KNO3 + CaCO3(↓)

K2CO3 + Cl2 → KCl + KClO + CO2

3K2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O → 6KCl + 2Al(OH)3 + 3CO2

Hợp chất Kali sulfua K2S

K2S + 2HCl → 2KCl + H2S

K2S + 2HBr → 2KBr + H2S

K2S + H2SO4 → K2SO4 + H2S

3K2S + 8HNO3 → 3K2SO4 + 8NO + 4H2O

K2S + FeCl2 → FeS ↓ + 2KCl

K2S + CuCl2 → CuS ↓ + 2KCl

K2S + ZnCl2 → ZnS ↓ + 2KCl

K2S + Zn(NO3)2 → ZnS ↓ + 2KNO3

K2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2KNO3

K2S + Cu(NO3)2 → CuS ↓ + 2KNO3

Hợp chất Kali sunfit K2SO3

K2SO3 + 2HCl → 2KCl + SO2 + H2O

K2SO3 + 2HBr → 2KBr + SO2 + H2O

K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

K2SO3 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaSO3(↓)

K2SO3 + Ca(OH)2 → 2KOH + CaSO3(↓)

K2SO3 + CaCl2 → 2KCl + CaSO3(↓)

K2SO3 + BaCl2 → 2KCl + BaSO3(↓)

K2SO3 + Ba(NO3)2 → 2KNO3 + BaSO3(↓)

K2SO3 + Ca(NO3)2 → 2KNO3 + CaSO3(↓)

K2SO3 + SO2 + H2O → 2KHSO3

5K2SO3 + 2KMnO4 + 6KHSO4 → 9K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O

Hợp chất Kali sulfat K2SO4

K2SO4 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaSO4(↓)

K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4(↓)

K2SO4 + Ba(NO3)2 → 2KNO3 + BaSO4(↓)

Hợp chất Kali clorua KCl, Kali bromua KBr, Kali iotua KI

2KCl -dpnc→ 2K + Cl2

2KCl + 2H2O -dpdd→ 2KOH + Cl2 + H2

KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl (↓)

KBr + AgNO3 → KNO3 + AgBr (↓)

KI + AgNO3 → KNO3 + AgI (↓)

KCl + H2SO4 -<250oC→ KHSO4 + HCl

2KCl + H2SO4 -≥400oC→ K2SO4 + 2HCl

2KBr + Cl2 → 2KCl + Br2

2KI + Cl2 → 2KCl + I2

2KI + Br2 → 2KBr + I2

2KI + O3 + H2O → 2KOH + I2 + O2

2KI + 2FeCl3 → I2 + 2FeCl2 + 2KCl

2KI + 2Fe(NO3)3 → I2 + 2Fe(NO3)2 + 2KNO3

2KI + Fe2(SO4)3 → I2 + 2FeSO4 + K2SO4

2KI + H2O2 → I2 + 2KOH

8HNO3 + 6KI → 6KNO3 + 3I2 + 2NO + 4H2O

Hợp chất Kali hidro cacbonat KHCO3

2NaOH + 2KHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

Ca(OH)2 + 2KHCO3 → K2CO3 + CaCO3 + 2H2O

Ba(OH)2 + 2KHCO3 → K2CO3 + BaCO3 + 2H2O

2KHCO3 -to→ K2CO3 +CO2 + H2O

KHCO3 + HCl → KCl + CO2 + H2O

KHCO3 + HBr → KBr + CO2 + H2O

KHCO3 + HNO3 → KNO3 + CO2 + H2O

2KHCO3 + H2SO4 → K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

KHCO3 + KHSO4 → K2SO4 + CO2 + H2O

2KHCO3 + 2NaHSO4 → K2SO4 + Na2SO4+ 2CO2 + 2H2O

2KHCO3 + Ba(HSO4)2 → K2SO4 + BaSO4 + 2CO2 + 2H2O

2KHCO3 + Ca(HSO4)2 → K2SO4 + CaSO4 + 2CO2 + 2H2O

Hợp chất Kali hiđrosunfit KHSO3

2NaOH + 2KHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O

Ca(OH)2 + 2KHSO3 → K2SO3 + CaSO3 + 2H2O

Ba(OH)2 + 2KHSO3 → K2SO3 + BaSO3 + 2H2O

2KHSO3 -to→ K2SO3 +SO2 + H2O

KHSO3 + HCl → KCl + SO2 + H2O

KHSO3 + HBr → KBr + SO2 + H2O

2KHSO3 + H2SO4 → K2SO4 + 2SO2 + 2H2O

KHSO3 + KHSO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

2KHSO3 + 2NaHSO4 → K2SO4 + Na2SO4 + 2SO2 + 2H2O

2KHSO3 + Ba(HSO4)2 → K2SO4 + BaSO4 + 2SO2 + 2H2O

2KHSO3 + Ca(HSO4)2 → K2SO4 + CaSO4 + 2SO2 + 2H2O

Hợp chất Kali nitrat KNO3

2KNO3 -to→ 2KNO2 + O2

2KNO3 + 3Cu + 8HCl → 2KCl + 3CuCl2 + 2NO + 4H2O

2KNO3 + 3Cu + 4H2SO4 → K2SO4 + 3CuSO4 + 2NO + 4H2O

2KNO3 + 3Mg + 4H2SO4 → K2SO4 + 3MgSO4 + 2NO + 4H2O

2KNO3 + 3Zn + 4H2SO4 → K2SO4 + 3ZnSO4 + 2NO + 4H2O

2KNO3 + 2Fe + 4H2SO4 → K2SO4 + Fe2(SO4)3 + 2NO + 4H2O

KNO3 + Fe + 4HCl → KCl + FeCl3 + NO + 2H2O

2KNO3 + 3Mg + 8HCl → 2KCl + 3MgCl2 + 2NO + 4H2O

2KNO3 + 3Zn + 8HCl → 2KCl + 3ZnCl2 + 2NO + 4H2O

2KNO3 + 5Mg + 12HCl → 2KCl + 5MgCl2 + N2 + 6H2O

2KNO3 + 5Mg + 6H2SO4 → K2SO4 + 5MgSO4 + N2 + 6H2O

6KNO3 + 10Al + 18H2SO4 → 3K2SO4 + 5Al2(SO4)3 + 3N2 + 18H2O

2KNO3 + 2Al + 4H2SO4 → K2SO4 + Al2(SO4)3 + 2NO + 4H2O

KNO3 + Al + 4HCl → KCl + AlCl3 + NO + 2H2O

6KNO3 +10Al + 36HCl → 6KCl + 10AlCl3 + 3N2 + 18H2O

2KNO3 + 3C + S -to→ N2 ↑+ 3CO2↑ + K2S

KNO3 + H2SO4 đặc -to→ HNO3 + KHSO4

Một số phản ứng hóa học của hợp chất Kali khác

3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

2KClO to,MnO2 2KCl + 3O2

Đánh giá

5

1 đánh giá

1