Tài liệu môn Địa lí Lớp 8

 XI: Châu Á

 Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

 XII: Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục

 Địa lí tự nhiên