20 câu Trắc nghiệm Phân thức đại số (Chân trời sáng tạo 2024) có đáp án - Toán lớp 8

1.9 K

Tailieumoi.vn xin giới thiệu Trắc nghiệm Toán lớp 8 Bài 5: Phân thức đại số sách Chân trời sáng tạo. Bài viết gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm với đầy đủ các mức độ và có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn luyện kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm Toán 8.

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 5: Phân thức đại số

Câu 1. Chọn câu sai. Với đa thức B0ta có:

A. AB=A.MB.M(với M khác đa thức 0)

B. AB=A:NB:N (với N là một nhân tử chung, N khác đa thức 0)

C. AB=AB

D. AB=A + MB + M

Đáp án đúng là: D

Theo tính chất cơ bản của phân thức đại số, ta có:

AB=A.MB.MAB=A.MB.M(với M khác đa thức 0)

AB=A1B1=AB

AB=A:NB:N (với N là một nhân tử chung, N khác đa thức 0)

Mệnh đề AB=A + MB + Msai. Ví dụ:2334=2+13+1.

Câu 2. Phân thức x27x + 12x26x + 9(vớix3) bằng với phân thức nào sau đây?

A. x4x+3

B. x + 4x+3

C. x4x3

D. x + 4x3

Đáp án đúng là: C

x27x+12x26x+9=x24x3x+12x32=xx43x4x32

=x4x3x32=x4x3.

Câu 3. Với điều kiện nào của x thì phân thức 5x7x29có nghĩa?

A. x3

B. x75

C. x3

D. x±3

Đáp án đúng là: D

Phân thức 5x7x29có nghĩa khi và chỉ khix290hay x±3.

Câu 4Phân thức 7x+253xcó giá trị bằng117khi x bằng

A. 1

B. 12

C. 2

D. Không có giá trị x thỏa mãn

Đáp án đúng là: B

Điều kiện: 53x0hay x53.

Ta có 7x+253x=117nên

7x+27=1153x

49x+14=5533x

82x=41

x=12(TMĐK)

Câu 5. Có bao nhiêu giá trị của x để phân thức x21x22x+1có giá trị bằng 0?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Điều kiện: x22x+10x120x10x1

Ta có: x21x22x+1=0nên x21=0

Khi đó x2=1 hay x=1  (KTM);  x=1   (TM)

Vậy có 1 giá trị thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Đáp án đúng là: B

Câu 6. Chọn câu sai.

A. 5x + 55x=x + 1x

B. x24x + 2 = x2

C. x + 3x29=1x3

D. 5x + 55x = 5

Đáp án đúng là: D

5x+5x=5x+1x=5xx+15x+55x=x+1x

x2x+2=x22x+2x4=x24x24x+2=x2

x+3x3=x2+3x3x9=x29x+3x29=1x3

5.5x=25x5x+55x+55x5

Câu 7. Với điều kiện nào của x thì phân thức x2x2+ 4x + 5xác định?

A. x1và x3

B. x1

C. x2

D. x

Đáp án đúng là: D

Phân thức x2x2+ 4x + 5xác định khi và chỉ khi 

x2+4x+50

x2+4x+4+10

x+22+10

x+221(luôn đúng vì x+220  x)

Vậy phân thức xác định với mọi x


Câu 8. Tìm a để 
ax4y44xy2=x3y34y.

A. a = – 2x

B. a = – x

C. a = – y

D. a = – 1

Đáp án đúng là: D

Ta có: ax4y4.4y=4ax4y5và 4xy2.x3y3=4x4y5.

Để ax4y44xy2=x3y34ythì 4ax4y5=4x4y5.

Do đó 4a = −4 nên a = −1 .

Câu 9Hãy tìm phân thức PQthỏa mãn đẳng thức:5x+3P5x3=2x1Q25x29.

A. PQ=2x125x+3

B. PQ=2x125x+32

C. PQ=2x15x+32

D. PQ=2x15x32

Đáp án đúng là: C

5x+3P5x3=2x1Q25x29

5x+3P5x3=2x1Q5x+35x3

5x+3P5x+35x3=2x1Q5x3

5x+32P=2x1Q.

Do đó PQ=2x15x+32.

Câu 10. Với xy, hãy viết phân thức 1xy dưới dạng phân thức có tử là x2y2.

A. x2y2xyy2

B. x2y2x + y

C. x2y2xy

D. x2y2xy2x + y

Đáp án đúng là: D

Phân thức cần tìm có dạng là x2y2A.

Ta có: 1xy=x2y2A

A.  1=xyx2y2

A=xyxyx+y

A=xy2x+y

Vậy phân thức cần tìm là x2y2xy2x + y.

Câu 11. Đưa phân thức 13x2x243về phân thức có tử và mẫu là các đa thức với hệ số nguyên.

A. x63x24

B. x23x24

C. x6x24

3x23x24

Đáp án đúng là: A

Ta có: 13x2x243=313x23x243=x63x24.

Câu 12. Tính giá trị của biểu thức A = x24y2x2yx24xy + 4y2tại x = 98 và y = 1.

A. 99

B. 100

C. 199

D. 96

Đáp án đúng là: B

A=x24y2x2yx24xy+4y2=x2yx+2yx2yx2y2

=x2y2x+2yx2y2=x+2y.

Tại x = 98 và y = 1 ta có A=98+2.1=100.


Câu 13. Cho A=x2+x62x2+6x. Khi đó

A. A=x22

B. A=x22x+6

C. A=x2x+3

D. A=x22x

Đáp án đúng là: D

A=x2+x62x2+6x=x2+3x2x62x2+3x

=xx+32x+32xx+3

=x2x+32xx+3=x22x.

Câu 14. Rút gọn phân thức a + b2c2a + b + cta được phân thức có tử là

A. a + b + c

B. a – b – c

C. a – b + c

D. a + b – c

Đáp án đúng là: D

15 Bài tập Phân thức đại số (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 8

=a+bca+b+ca+b+c=a+bc1.

Vậy khi rút gọn phân thức a+b2c2a+b+cta được phân thức có tử là a + b – c.

Câu 15. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x để phân thức x3+ 2x2+ 4x + 6x + 2có giá trị nguyên?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng là: D

Điều kiện: x+20hay x2.

x3+2x2+4x+6x+2=x3+2x2+4x+82x+2

=x2x+2+4x+22x+2

=x2+4x+22x+2=x2+42x+2.

Ta có x2   x nên để phân thức x3+ 2x2+ 4x + 6x + 2 có giá trị nguyên thì 2x+2x+2Ư15 Bài tập Phân thức đại số (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 8.

Ta xét các trường hợp sau:

x+2=2x=4   TM

 x+2=1x=3   TM

x+2=1x=1   TM

x+2=2x=0    TM

Vậy có 4 giá trị nguyên của x để phân thứcx3+ 2x2+ 4x + 6x + 2có giá trị nguyên.

Xem thêm các bài giải Trắc nghiệm Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Trắc nghiệm Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử

Trắc nghiệm Bài 5: Phân thức đại số

Trắc nghiệm Bài 6: Cộng, trừ phân thức

Trắc nghiệm Bài 7: Nhân, chia phân thức

Trắc nghiệm Bài 1: Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều

Trắc nghiệm Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều

Đánh giá

0

0 đánh giá