Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

Chuyên đề Bất phương trình mũ 2022 hay, chọn lọc Thanh Dung Chuyên đề Bất phương trình mũ 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Toán lớp 12 cơ bản và nâng cao giúp học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 12.
106 5 3
Chuyên đề Phương trình mũ 2022 hay, chọn lọc Thanh Dung Chuyên đề Phương trình mũ 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Toán lớp 12 cơ bản và nâng cao giúp học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 12.
61 10 2
Chuyên đề Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit 2022 hay, chọn lọc Thanh Dung Chuyên đề Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Toán lớp 12 cơ bản và nâng cao giúp học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 12.
53 43 3
Chuyên đề Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và hàm số logarit 2022 hay, chọn lọc Thanh Dung Chuyên đề Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và hàm số logarit 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Toán lớp 12 cơ bản và nâng cao giúp học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 12.
29 122 1
Chuyên đề Phương trình mặt phẳng 2022 hay, chọn lọc Thanh Dung Chuyên đề Phương trình mặt phẳng 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Toán lớp 12 cơ bản và nâng cao giúp học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 12.
211 100 9
Chuyên đề Phương trình mặt cầu 2022 hay, chọn lọc Thanh Dung Chuyên đề Phương trình mặt cầu 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Toán lớp 12 cơ bản và nâng cao giúp học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 12.
95 66 0
Chuyên đề Hệ tọa độ trong không gian 2022 hay, chọn lọc Thanh Dung Chuyên đề Hệ tọa độ trong không gian 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Toán lớp 12 cơ bản và nâng cao giúp học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 12.
52 134 0
Chuyên đề Hình nón, khối nón 2022 hay, chọn lọc Thanh Dung Chuyên đề Hình nón, khối nón 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Toán lớp 12 cơ bản và nâng cao giúp học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 12.
103 37 2
Chuyên đề Hình trụ 2022 hay, chọn lọc Thanh Dung Chuyên đề Hình trụ 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Toán lớp 12 cơ bản và nâng cao giúp học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 12.
58 29 4
Chuyên đề Mặt cầu 2022 hay, chọn lọc Thanh Dung Chuyên đề Mặt cầu 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Toán lớp 12 cơ bản và nâng cao giúp học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 12.
41 136 0
Chuyên đề Thể tích hình lăng trụ 2022 hay, chọn lọc Thanh Dung Chuyên đề Thể tích hình lăng trụ 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Toán lớp 12 cơ bản và nâng cao giúp học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 12.
60 54 8
Chuyên đề Thể tích hình chóp 2022 hay, chọn lọc Thanh Dung Chuyên đề Thể tích hình chóp 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Toán lớp 12 cơ bản và nâng cao giúp học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 12.
53 65 8

bài viết

Na2SO4 + 2C → Na2S + 2CO2↑ | Na2SO4 ra Na2S Lê Thị Thúy Hằng Na2SO4 + 2C → Na2S + 2CO2↑ | Na2SO4 ra Na2S - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn Hóa hơn.
9
Na2SO4 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaSO4(↓) | Na2SO4 ra NaNO3 Lê Thị Thúy Hằng Na2SO4 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaSO4(↓) | Na2SO4 ra NaNO3 - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn Hóa hơn.
15
Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4(↓) | Na2SO4 ra NaCl Lê Thị Thúy Hằng Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4(↓) | Na2SO4 ra NaCl - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn Hóa hơn.
10
Na2SO4 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaSO4(↓) | Na2SO4 ra NaOH Lê Thị Thúy Hằng Na2SO4 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaSO4(↓) | Na2SO4 ra NaOH - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn Hóa hơn.
9
5Na2SO3 + 2KMnO4 + 6NaHSO4 → 8Na2SO4 +2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O | Na2SO3 ra Na2SO4 Lê Thị Thúy Hằng 5Na2SO3 + 2KMnO4 + 6NaHSO4 → 8Na2SO4 +2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O | Na2SO3 ra Na2SO4 - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn Hóa hơn.
9
Na2SO3 + SO2 + H2O → 2NaHSO3 | Na2SO3 ra NaHSO3 Lê Thị Thúy Hằng Na2SO3 + SO2 + H2O → 2NaHSO3 | Na2SO3 ra NaHSO3 - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn Hóa hơn.
10
Na2SO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaSO3(↓) | Na2SO3 ra NaNO3 Lê Thị Thúy Hằng Na2SO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaSO3(↓) | Na2SO3 ra NaNO3 - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn Hóa hơn.
17
Na2SO3 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaSO3(↓) | Na2SO3 ra NaNO3 Lê Thị Thúy Hằng Na2SO3 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaSO3(↓) | Na2SO3 ra NaNO3 - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn Hóa hơn.
13
Na2SO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO3(↓) | Na2SO3 ra NaCl Lê Thị Thúy Hằng Na2SO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO3(↓) | Na2SO3 ra NaCl - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn Hóa hơn.
17
Na2SO3 + CaCl2 → 2NaCl + CaSO3(↓) | Na2SO3 ra NaCl Lê Thị Thúy Hằng Na2SO3 + CaCl2 → 2NaCl + CaSO3(↓) | Na2SO3 ra NaCl - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn Hóa hơn.
19
Na2SO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaSO3(↓) | Na2SO3 ra NaOH Lê Thị Thúy Hằng Na2SO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaSO3(↓) | Na2SO3 ra NaOH - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn Hóa hơn.
16
Na2SO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaSO3(↓) | Na2SO3 ra NaOH Lê Thị Thúy Hằng Na2SO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaSO3(↓) | Na2SO3 ra NaOH - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình Hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn Hóa hơn.
14