Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đề thi học sinh giỏi Toán lớp 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hà Tĩnh có lời giải chi tiết. Hi vọng với bộ tài liệu này các em ôn luyện, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài thật tốt để bước bài kì thi HSG sắp tới.

Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Một số câu hỏi có trong đề thi:

Câu 1. (2.0 điểm) Cho hàm số y = 2x + 1x - 1 có đồ thị (C) . Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận của (C) . Tìm tọa độ điểm M sao cho khoảng cách từ I đến tiếp tuyến của (C) tại M đạt giá trị lớn nhất.

Câu 2. (2.0 điểm) Tìm tất cả các tham số m để hàm số y = x3 - 3x2 - (m2 - 6m + 2)x + m - 2 đồng biến trên khoảng (0;3) .

Câu 3. (2.0 điểm) Cho hàm số f (x) = 14x4 - x3 - 92x2 + (16 - m)x với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số g(x) = fx có đúng 5 điểm cực trị.

Câu 4. (2.0 điểm) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có nghiệm

x - 1  + 2x2 - 14 = mx + 1 + x2 - 14 .

Câu 5. (2.0 điểm) Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc tập hợp A, tính xác suất sao cho số được lấy chia hết cho 13 và có chữ số hàng đơn vị là 1.

Câu 6. (2,0 điểm) Cho hình trụ (T) có bán kính đáy và chiều cao đều bằng R , hai đáy là hai hình tròn (O) và (O'). Gọi AA' và BB' là hai đường sinh bất kì của hình trụ, trong đó A, B (O); A', B'  (O'), M là một điểm di động trên đường tròn (O) . Tính thể tích lớn nhất của khối chóp M. AA'B'B.

Câu 1. (2.0 điểm) Cho hàm s 2 1
1
x
y x
+
=
có đồ th ( )C . Gi I là giao điểm của hai đường tim
cn ca
( )C . Tìm tọa độ điểm M sao cho khong cách t I đến tiếp tuyến ca ( )C ti M đạt giá
tr ln nht.

Câu 2.
(2.0 điểm) Tìm tt c các tham s m để hàm s ( )3 2 2
3 6 2 2y x x m m x m= + +
đồng
biến trên khong
( )0;3 .
Câu 3.
(2.0 điểm) Cho hàm s ( ) ( )4 3 21
4
9 16
2 xf x x x mx = +
vi m là tham s. Có bao nhiêu
giá tr nguyên ca
m để hàm s ( ) ( )g x f x= có đúng 5 điểm cc tr.
Câu
4. (2.0 điểm) Tìm tt c các giá tr ca tham s m để phương trình sau có nghiệm
( )2 24 4
1 2 1 1 2 1x x m x x + = + +
.
Câu
5. (2.0 điểm) Gi A là tp hp các s t nhiên có 5 ch s. Ly ngu nhiên mt s thuc tp
hp A, tính xác sut sao cho s được ly chia hết cho 13 và có ch s hàng đơn vị là 1.

Câu 6. (2,0 điểm) Cho hình tr
( )T có bán kính đáy và chiều cao đều bng R , hai đáy là hai hình
tròn
( )O ( )'O . G i 'AA 'BB hai đường sinh b t kì c a hình tr, trong đó
( ) ( ), ; ', ' 'A B O A B O
, M là một điểm di đ ộng trên đường tròn ( )O . Tính th tích ln nht ca
khi chóp
. ' 'M AA B B

Để xem đầy đủ đề thi và lời giải chi tiết mời bạn đọc tải tài liệu về.

Xem thêm
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hà Tĩnh (trang 1)
Trang 1
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hà Tĩnh (trang 2)
Trang 2
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hà Tĩnh (trang 3)
Trang 3
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hà Tĩnh (trang 4)
Trang 4
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hà Tĩnh (trang 5)
Trang 5
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hà Tĩnh (trang 6)
Trang 6
Đề thi HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Hà Tĩnh (trang 7)
Trang 7
Tài liệu có 7 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống