Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

tài liệu

Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau – Kết nối tri thức Quý Lê Xuân Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán 6.
442 17 6
Toán lớp 6 Bài 3: Sử dụng máy tính cầm tay – Kết nối tri thức Quý Lê Xuân Toán lớp 6 Bài 3: Sử dụng máy tính cầm tay | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán 6.
453 3 0
Số 14 791 là số nguyên tố hay hợp số Quý Lê Xuân Số 14 791 là số nguyên tố hay hợp số - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
674 1 0
Tìm ƯCLN (215, 75); BCNN (45, 72) Quý Lê Xuân Tìm ƯCLN (215, 75); BCNN (45, 72) - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
434 1 0
Phân tích ra thừa số nguyên tố 847; 246 Quý Lê Xuân Phân tích ra thừa số nguyên tố 847; 246 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
594 1 0
Tính 2.[3.5^2 – 2(5 + 7)] + 3^3; 3.{120 + [55 – (11-3.2^2)} + 2^3 Quý Lê Xuân Tính 2.[3.5^2 – 2(5 + 7)] + 3^3; 3.{120 + [55 – (11-3.2^2)} + 2^3 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
349 1 0
Toán lớp 6 Bài 2: Vẽ hình đơn giản với phần mềm geogebra – Kết nối tri thức Quý Lê Xuân Toán lớp 6 Bài 2: Vẽ hình đơn giản với phần mềm geogebra | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán 6.
401 4 0
Hãy vẽ hình sau bằng phần mềm GeoGebra Quý Lê Xuân Hãy vẽ hình sau bằng phần mềm GeoGebra - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
480 1 0
Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới →  Vẽ điểm A Quý Lê Xuân Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới →  Vẽ điểm A - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
316 2 0
Tứ giác ABCD mới tạo ra có phải là hình thoi không Quý Lê Xuân Tứ giác ABCD mới tạo ra có phải là hình thoi không - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
298 1 0
Hình lục giác ở hình T.5 có là lục giác đều không Quý Lê Xuân Hình lục giác ở hình T.5 có là lục giác đều không - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
369 1 0
Tam giác ABB’ có phải tam giác đều không Quý Lê Xuân Tam giác ABB’ có phải tam giác đều không - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
376 1 0