Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

tài liệu

Toán lớp 6 Bài 1: Tấm thiệp và phòng học của em – Kết nối tri thức Quý Lê Xuân Toán lớp 6 Bài 1: Tấm thiệp và phòng học của em | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán 6.
553 2 1
Toán lớp 6 Bài tập cuối Chương 5 trang 110 – Kết nối tri thức Quý Lê Xuân Toán lớp 6 Bài tập cuối Chương 5 trang 110 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán 6.
394 4 0
Vẽ hình bên vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm và trang trí để được hình nhận Quý Lê Xuân Vẽ hình bên vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm và trang trí để được hình nhận - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
438 1 0
Vẽ các hình sau vào vở và vẽ thêm họa tiết để được hình mặt cười Quý Lê Xuân Vẽ các hình sau vào vở và vẽ thêm họa tiết để được hình mặt cười - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
276 1 0
Hình nào dưới đây là hình có tâm đối xứng Quý Lê Xuân Hình nào dưới đây là hình có tâm đối xứng - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
299 1 0
Em hãy vẽ các hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi chỉ ra tất cả các trục đối xứng của chúng Quý Lê Xuân Em hãy vẽ các hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi chỉ ra tất cả các trục đối xứng của chúng - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
389 2 0
Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 108 - 109 – Kết nối tri thức Quý Lê Xuân Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 108 - 109 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán 6.
359 6 0
Hình gấp khúc dưới đây gồm bốn đoạn thẳng có độ dài bằng 1 cm Quý Lê Xuân Hình gấp khúc dưới đây gồm bốn đoạn thẳng có độ dài bằng 1 cm - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
332 1 0
Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng Quý Lê Xuân Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
494 1 0
Vẽ hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận điểm O Quý Lê Xuân Vẽ hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận điểm O - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
380 1 0
Vẽ các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận đường thẳng Quý Lê Xuân Vẽ các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận đường thẳng - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
382 1 0
Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng Quý Lê Xuân Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
516 1 0