Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

tài liệu

Cắt một hình bình hành bằng giấy. Bằng cách quay hình bình hành một nửa Quý Lê Xuân Cắt một hình bình hành bằng giấy. Bằng cách quay hình bình hành một nửa - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
375 1 0
Gấp đôi từ giấy hai lần theo Hình 5.8a. Cắt tờ giấy gấp theo một đường Quý Lê Xuân Gấp đôi từ giấy hai lần theo Hình 5.8a. Cắt tờ giấy gấp theo một đường - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
261 1 0
Đoạn thẳng là một hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của nó là điểm nào Quý Lê Xuân Đoạn thẳng là một hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của nó là điểm nào - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
364 2 0
Tương tự như vậy, ta quan sát hình tròn (H.5.7a), hình chong chóng ba cánh Quý Lê Xuân Tương tự như vậy, ta quan sát hình tròn (H.5.7a), hình chong chóng ba cánh - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
366 1 0
Đặt chiếc chong chóng màu đỏ có hai cánh trên mặt giấy. Dùng bút màu xanh Quý Lê Xuân Đặt chiếc chong chóng màu đỏ có hai cánh trên mặt giấy. Dùng bút màu xanh - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
491 1 0
Toán lớp 6 Bài 21: Hình có trục đối xứng – Kết nối tri thức Quý Lê Xuân Toán lớp 6 Bài 21: Hình có trục đối xứng | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán 6.
440 14 0
Vẽ một đường tròn trên giấy rồi cắt theo nét vẽ ta được một hình tròn Quý Lê Xuân Vẽ một đường tròn trên giấy rồi cắt theo nét vẽ ta được một hình tròn - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
287 1 0
Quan sát những hình dưới đây và cho biết: Hình nào không có trục đối xứng Quý Lê Xuân Quan sát những hình dưới đây và cho biết: Hình nào không có trục đối xứng - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
564 2 0
Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng Quý Lê Xuân Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
651 1 0
Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng Quý Lê Xuân Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
1786 1 0
Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân Quý Lê Xuân Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
433 1 0
Tính đối xứng là một yếu tố tạo nên sự cân đối, hài hòa của các hình Quý Lê Xuân Tính đối xứng là một yếu tố tạo nên sự cân đối, hài hòa của các hình - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
264 2 0