Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

tài liệu

Lặng lẽ Sa Pa - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Lặng lẽ Sa Pa - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
5978 7 17
Làng (Kim Lân) - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Làng (Kim Lân) - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
15686 5 34
Ánh trăng - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Ánh trăng - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
2170 7 5
Bếp lửa - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Bếp lửa - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
19617 7 32
Đoàn thuyền đánh cá - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Đoàn thuyền đánh cá - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
17334 6 25
Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
5530 6 7
Đồng chí - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Đồng chí - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
4155 5 21
Lục Vân Tiên gặp nạn - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Lục Vân Tiên gặp nạn - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
1980 3 3
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
2722 5 16
Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
2253 5 1
Kiều ở lầu ngưng bích - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Kiều ở lầu ngưng bích - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
4845 6 11
Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều) - Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9 Hoài Phạm Thị Thu Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều) - Tác giả tác phẩm – Tổng hợp tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 9 đầy đủ, chi tiết.
1623 4 2