Giải SGK Toán lớp 5 trang 119, 120 Bài 72: Ôn tập đo lường | Kết nối tri thức

150

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 5 trang 119, 120 Bài 72: Ôn tập đo lường chi tiết sách Toán 5 Tập 2 Kết nối tri thức giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 5 trang 119, 120 Bài 72: Ôn tập đo lường

Giải Toán lớp 5 trang 119 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 119 Bài 1: Tìm số tự nhiên hoặc số thập phân thích hợp.

a)

3 m = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 cm

1,5 km = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 m

 5 m 24 cm = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 m

 7 km 80 m = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 km

270 cm = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 m

635 m = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 km

b)

4 kg = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 g

0,95 tấn = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 kg

 2 kg 300 g = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 kg

 3 tấn 66 kg = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 tấn

8 000 kg = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 tấn

7 500 kg = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 tấn

Lời giải:

a)

3 m = 300 cm

1,5 km = 1 500 m

 5 m 24 cm = 5,24 m

 7 km 80 m = 7,08 km

 270 cm = 2,7 m

 635 m = 0,635 km

b)

4 kg = 4 000 g

0,95 tấn = 950 kg

 2 kg 300 g = 2,3 kg

 3 tấn 66 kg = 3,066 tấn

 8 000 kg = 8 tấn

 7 500 kg = 7,5 tấn

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 119 Bài 2: Tìm số tự nhiên hoặc số thập phân thích hợp.

a)

7 dm2 = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 cm2

1,6 ha = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 m2

 6 m2 84 dm2 = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 m2

 4 km2 5 ha = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 km2

 4 000 cm2 = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 dm2

 158 ha = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 km2

b)

3 dm3 = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 cm3

0,42 m3 = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 dm3

 6 dm3 520 cm3 = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 dm3

 5 m3 68 dm3 = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 m3

 2 075 cm3 = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 dm3

 824 dm3 = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 m3

Lời giải:

a)

7 dm2 = 700 cm2

1,6 ha = 16 000 m2

 6 m2 84 dm2 = 6,84 m2

 4 km2 5 ha = 4,05 km2

 4 000 cm2 = 40 dm2

 158 ha = 1,58 km2

b)

3 dm3 = 3 000 cm3

0,42 m3 = 420 dm3

 6 dm3 520 cm3 = 6,52 dm3

 5 m3 68 dm3 = 5,068 m3

 2 075 cm3 = 2,075 dm3

 824 dm3 = 0,824 m3

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 119 Bài 3: Bể cá của nhà Nam dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình bên. Biết rằng lượng nước trong bể bằng 90% thể tích của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Thể tích của bể là:

60 × 40 × 50 = 120 000 (cm3)

Thể tích nước trong bể là:

120 000 × 90 : 100 = 108 000 (cm3)

Đổi: 108 000 cm3 = 108 dm3 = 108 l

Đáp số: 108 l nước.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 119 Bài 4: Một bể bơi chứa 480 m3 nước. Để dọn vệ sinh và thay nước trong bể bơi người ta đã hút đi 58 lượng nước trong bể. Hỏi người ta còn phải hút đi bao nhiêu mét khối nước nữa thì hết bể nước?

Lời giải:

Người ta đã hút đi số mét khối nước là:

480 × 58 = 300 (m3)

Người ta còn phải hút đi số mét khối nước nữa là:

480 – 300 = 180 (m3)

Đáp số: 180 m3 nước.

 

Giải Toán lớp 5 trang 120 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 120 Bài 1: Số?

a) 3 năm 8 tháng = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 tháng

4 ngày 15 giờ = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 giờ

6 giờ 27 phút = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 phút

5 phút 40 giây = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 giây

 b) 40 tháng = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 năm Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 tháng

 75 giờ = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 ngày Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 giờ

 150 phút = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 giờ Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 phút

 135 giây = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 phút Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 giây

Lời giải:

a) 3 năm 8 tháng = 44 tháng

4 ngày 15 giờ = 111 giờ

6 giờ 27 phút = 387 phút

5 phút 40 giây = 340 giây

 b) 40 tháng = 3 năm 4 tháng

 75 giờ = 3 ngày 3 giờ

 150 phút = 2 giờ 30 phút

 135 giây = 2 phút 15 giây

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 120 Bài 2: Tìm số tự nhiên hoặc số thập phân thích hợp.

a) Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 thế kỉ = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 năm

b) 45 phút = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 giờ

c) 2 giờ 15 phút = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 giờ

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 ngày = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 giờ

 12 phút = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 giờ

 5 phút 12 giây = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 phút

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 giờ = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 phút

 15 giây = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 phút

 96 phút = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5 giờ

Lời giải:

a) 34 thế kỉ = 75 năm

b) 45 phút = 0,75 giờ

c) 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

78 ngày = 21 giờ

12 phút = 0,2 giờ

 5 phút 12 giây = 5,2 phút

25 giờ = 24 phút

15 giây = 0,25 phút

 96 phút = 1,6 giờ

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 120 Bài 3: Tính.

a) 7 giờ 48 phút + 5 giờ 32 phút

 b) 12 phút 54 giây – 8 phút 30 giây

c) 9 phút 15 giây × 4

 d) 16 giờ 10 phút : 5

Lời giải:

a) 7 giờ 48 phút + 5 giờ 32 phút = 12 giờ 80 phút = 13 giờ 20 phút

b) 12 phút 54 giây – 8 phút 30 giây = 4 phút 24 giây

c) 9 phút 15 giây × 4 = 36 phút 60 giây = 37 phút

d) 16 giờ 10 phút : 5 = 3 giờ 14 phút

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 120 Bài 4: Một đoàn tàu khởi hành từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 10 phút, đến ga Sài Gòn lúc 18 giờ ngày hôm sau. Hỏi đoàn tàu đó đi từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn hết bao lâu?

Lời giải:

Ngày hôm trước đoàn tàu đi hết số thời gian là:

24 giờ – 6 giờ 10 phút = 17 giờ 50 phút

Đoàn tàu đó đi từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn hết thời gian là:

17 giờ 50 phút + 18 giờ = 35 giờ 50 phút

Đáp số: 35 giờ 50 phút.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 120 Bài 5: Đố em!

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 72: Ôn tập đo lường (trang 119) | Giải Toán lớp 5

Em hãy cùng Nam tìm xem bây giờ là mấy giờ.

Lời giải:

Tổng thời gian từ bây giờ đến nửa đêm và thời gian từ lúc bắt đầu ngày hôm nay đến bây giờ là 1 ngày hay 24 giờ.

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Thời gian từ lúc bắt đầu ngày hôm nay đến bây giờ là: 24 : 3 × 2 = 16 (giờ)

Vậy bây giờ là 16 giờ.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 5 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 70: Ôn tập tỉ số, tỉ số phần trăm

Bài 71: Ôn tập hình học

Bài 72: Ôn tập đo lường

Bài 73: Ôn tập toán chuyển động đều

Bài 74: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất

Bài 75: Ôn tập chung

Đánh giá

0

0 đánh giá