Làm 4 cái bánh như nhau hết 1 kg bột. Hỏi làm 6 cái bánh như thế hết bao nhiêu ki-lô-gam bột

61

Với giải Luyện tập 1 trang 80 Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 36: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 5 Bài 36: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân

Luyện tập 1 trang 80 Toán lớp 5 Tập 1: Làm 4 cái bánh như nhau hết 1 kg bột. Hỏi làm 6 cái bánh như thế hết bao nhiêu ki-lô-gam bột?

Lời giải:

Tóm tắt

4 cái bánh: 1 kg bột

6 cái bánh: .?. kg bột

Bài giải

Làm 1 cái bánh hết số kg bột là:

1 : 4 = 0,25 (kg)

Làm 6 cái bánh như thế hết số kg bột là:

0,25 x 6 = 1,5 (kg)

Đáp số: 1,5 kg bột.

Đánh giá

0

0 đánh giá