Một mẫu chất phóng xạ polonium 210_84 Po được cấp vào ngày 1 tháng 9

73

Với giải Bài 7 trang 112 Vật lí 12 Cánh diều chi tiết trong Bài tập Chủ đề 4 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Vật lí 12. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Vật lí 12 Bài tập Chủ đề 4

Bài 7 trang 112 Vật Lí 12: Một mẫu chất phóng xạ polonium 84210Po được cấp vào ngày 1 tháng 9. Lúc đó nó có độ phóng xạ là 2,0.106 Bq. Đến ngày 10 tháng 12 của năm đó, mẫu được lấy ra sử dụng trong một thí nghiệm. Biết chu kì bán rã của 84210Po là 138 ngày.

a. Độ phóng xạ của mẫu khi sử dụng là bao nhiêu?

b. Số hạt nhân chất phóng xạ còn lại trong mẫu lúc đó là bao nhiêu?

Lời giải:

Từ ngày 1/9 đến ngày 10/12 của cùng năm đó là 101 ngày.

Độ phóng xạ của mẫu khi lấy ra sử dụng là: H=H0.2tT=2.106.2101138=1,2.106Bq

Số hạt nhân chất phóng xạ còn lại trong mẫu lúc đó là:

N=Hλ=Hln2T=1,2.106ln2138.86400=2,06.1013

Đánh giá

0

0 đánh giá