Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

Lý thuyết Hóa học 9 Ôn tập cuối năm (mới 2022 + 20 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Thanh Dung Lý thuyết Hóa học 9 Ôn tập cuối năm (mới 2022 + 20 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
165 9 1
Lý thuyết Polime (mới 2022 + 22 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Polime (mới 2022 + 22 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
101 12 1
Lý thuyết Protein (mới 2022 + 18 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Protein (mới 2022 + 18 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
62 8 1
Lý thuyết Tinh bột và xenlulozơ (mới 2022 + 25 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Tinh bột và xenlulozơ (mới 2022 + 25 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
79 13 1
Lý thuyết Saccarozơ (mới 2022 + 23 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Saccarozơ (mới 2022 + 23 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
80 12 1
Lý thuyết Glucozơ (mới 2022 + 24 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Glucozơ (mới 2022 + 24 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
60 13 1
Lý thuyết Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo (mới 2022 + 10 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo (mới 2022 + 10 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
62 4 1
Lý thuyết Chất béo (mới 2022 + 17 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Chất béo (mới 2022 + 17 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
53 8 1
Lý thuyết Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (mới 2022 + 19 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (mới 2022 + 19 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
73 11 0
Lý thuyết Hóa học 9 Chương 4 (mới 2022 + 10 câu trắc nghiệm): Hiđrocacbon - Nhiên liệu Thanh Dung Lý thuyết Hóa học 9 Chương 4 (mới 2022 + 10 câu trắc nghiệm): Hiđrocacbon - Nhiên liệu - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
58 6 0
Lý thuyết Nhiên liệu (mới 2022 + 15 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Nhiên liệu (mới 2022 + 15 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
57 7 0
Lý thuyết Dầu mỏ và khí thiên nhiên (mới 2022 + 15 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 Thanh Dung Lý thuyết Dầu mỏ và khí thiên nhiên (mới 2022 + 15 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – Hóa học 9 - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9.
54 8 0

bài viết

Giải SGK Toán 9 Bài tập ôn cuối năm Admin Vietjack Giải SGK Toán 9 Bài tập ôn cuối năm - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập Toán 9.
13
Giải SGK Toán 9 Ôn tập chương 4 Hình học Admin Vietjack Giải SGK Toán 9 Ôn tập chương 4 Hình học - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập Toán 9.
9
Giải SGK Toán 9 Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu Admin Vietjack Giải SGK Toán 9 Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập Toán 9.
11
Giải SGK Toán 9 Bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt Admin Vietjack Giải SGK Toán 9 Bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập Toán 9.
7
Giải SGK Toán 9 Bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ Admin Vietjack Giải SGK Toán 9 Bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập Toán 9.
7
Giải SGK Toán 9 Ôn tập chương 3 Hình học Admin Vietjack Giải SGK Toán 9 Ôn tập chương 3 Hình học - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập Toán 9.
6
Giải SGK Toán 9 Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn Admin Vietjack Giải SGK Toán 9 Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập Toán 9.
12
Giải SGK Toán 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn Admin Vietjack Giải SGK Toán 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập Toán 9.
6
Giải SGK Toán 9 Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp Admin Vietjack Giải SGK Toán 9 Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập Toán 9.
6
Giải SGK Toán 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp Admin Vietjack Giải SGK Toán 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập Toán 9.
9
Giải SGK Toán 9 Bài 6: Cung chứa góc Admin Vietjack Giải SGK Toán 9 Bài 6: Cung chứa góc - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập Toán 9.
10
Giải SGK Toán 9 Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn Admin Vietjack Giải SGK Toán 9 Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập Toán 9.
9