Tìm kiếm

Lớp 6

tài liệu

Toán lớp 6 Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên – Kết nối tri thức Quý Lê Xuân Toán lớp 6 Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán 6.
450 6 0
Tính một cách hợp lí 285 + 470 + 115 + 230 Quý Lê Xuân Tính một cách hợp lí 285 + 470 + 115 + 230 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
421 1 0
Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng Quý Lê Xuân Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
440 1 0
Dân số Việt Nam năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020 dân số Việt Nam Quý Lê Xuân Dân số Việt Nam năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020 dân số Việt Nam - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
304 1 0
Tìm số tự nhiên x thỏa mãn 7 + x = 362; 25 - x = 15; x - 56 = 4 Quý Lê Xuân Tìm số tự nhiên x thỏa mãn 7 + x = 362; 25 - x = 15; x - 56 = 4 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
362 1 0
Thay ? bằng số thích hợp ? + 2 895 = 2 895 + 6 789 Quý Lê Xuân Thay ? bằng số thích hợp ? + 2 895 = 2 895 + 6 789 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
272 1 0
Tính 63 548 + 19 256; 129 107 - 34 693 Quý Lê Xuân Tính 63 548 + 19 256; 129 107 - 34 693 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
307 1 0
Giải bài toán mở đầu Mai đi chợ mua cà tím hết 18 nghìn đồng, cà chua Quý Lê Xuân Giải bài toán mở đầu Mai đi chợ mua cà tím hết 18 nghìn đồng, cà chua - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
522 1 0
Tính 865 279 – 45 027 Quý Lê Xuân Tính 865 279 – 45 027 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
173 1 0
Tính một cách hợp lí 117 + 68 + 23 Quý Lê Xuân Tính một cách hợp lí 117 + 68 + 23 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
272 1 0
Cho a = 17, b = 21, c = 35. Tính (a + b) + c và a + (b + c) So sánh các kết quả Quý Lê Xuân Cho a = 17, b = 21, c = 35. Tính (a + b) + c và a + (b + c) So sánh các kết quả - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
359 1 0
Cho a = 28 và b = 34. Tính a + b và b + a; So sánh các kết quả nhận được ở câu a Quý Lê Xuân Cho a = 28 và b = 34. Tính a + b và b + a; So sánh các kết quả nhận được ở câu a - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6
433 1 0