Lý thuyết, bài tập Unit 4 tiếng anh lớp 8

Tải xuống 13 2.8 K 68

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu "Lý thuyết, bài tập Unit 4 tiếng anh lớp 8" , tài liệu bao gồm 13, đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải chi tiết và bài tập có đáp án (có lời giải), giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài thi môn tiếng anh học kì I sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:

UNIT04. OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

(PHONG TỤC VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA CHÚNG TÔI)

 

New words

Meaning

Picture

Example

break with

/breik wið/

 

không theo

 

They broke with tradition and went traveling on Tet holiday.

Họ đã không theo truyền thống và đi du lịch trong kì nghỉ tết

conical hat/kɒnɪkl hæt/

cái nón

 

Visitors to Vietnam often buy conical hats as souvenirs.

Các du khách tới Việt Nam thường mua nón làm quà lưu niệm.

course      /kɔːs/ (n)

món ăn

 

 

The main course was noodle.

Món ăn chính là phở.

cutlery  /’kʌtləri/

bộ đồ ăn (gồm thìa, dao, dĩa)

 

In Western countries, people use the cutlery in meals.

Ở những nước phương Tây, mọi người thường dùng bộ đồ ăn trong bữa ăn.

generation      / ʤenə’reɪʃn/(n)

thế hệ

 

My grandfather’s generation grew up with the experience of war.

Thế hệ của ông tôi lớn lên với những trải nghiệm về chiến tranh.

honour    /’ɒnər/(v)

thể hiện sự tôn trọng

 

 

They honoured their guests by a welcoming party.

Họ thể hiện sự tôn trọng với các vị khách bằng một bữa tiệc chào đón.

host/ həʊst/(n)

chủ nhà (nam giới)

 

 

Our host is introducing us to other guests.

Chủ nhà của chúng tôi đang giới thiệu chúng tôi với những vị khách khác.

hostess /’həʊstəs/(n)

chủ nhà (nữ giới)

 

 

I was lucky to have Jane as my hostess.

Tôi thật may mắn khi có Jane làm chủ nhà của tôi.

manner      /’mænər/(n)

cách ứng xử

 

Different countries in the world often have different table manners.

Những đất nước khác nhau trên thế giới có những cách ứng xử trên bàn ăn khác nhau.

mat/mæt/(n)

cái chiếu

 

Vietnamese people often have meals on a mat.

Người Việt Nam thường dùng bữa ở trên một cái chiếu.

reflect /riˈflekt/(v)

phản ánh

 

Her music reflects her passion for traditional music.

Âm nhạc của cô ấy phản ánh niềm đam mê của cô ấy dành cho âm nhạc truyền thống.

respect /riˈspekt/(n,v)

tôn trọng

 

I always respect Jim for his honesty.

Tôi luôn luôn tôn trọng Jim vì sự trung thực của anh ấy.

 

reunite/ /ri:ju:’naɪ/(v)

đoàn tụ

 

Myfamily always reunite on Tet holiday.

Gia đình tôi luôn luôn đoàn tụ vào ngày tết.

spirit    /’spɪrɪt/

tinh thần

 

 

You should try and keep your spirit up.

Bạn nên cố gắng và giữ tinh thần tốt.

tray/treɪ/(n)

cái mâm

 

Vietnamese people often sit around a tray to have meals.

Người Việt Nam thường ngồi xung quanh một cái mâm để dùng bữa.


 1. GRAMMAR
 2. ÔN TẬP SHOULD (NÊN) VÀ SHOULDN’T (KHÔNG NÊN) DÙNG ĐỂ ĐƯA RA LỜI KHUYÊN.

Should là động từ khiếm khuyết, do đó nó không cần chia theo các ngôi và luôn cần môt động từ nguyên thể không có “to” đi đằng sau.

Thể

Thể khẳng định + thể phủ định

Thể nghi vấn

Chức năng

Dùng để diễn tả lời khuyên, hay ý nghĩ điều gì đúng, nên làm hoặc không nên làm.

Dùng để hỏi ý kiến hay yêu cầu một lời khuyên.

Cấu trúc

S + should/ shouldn’t + V + (các thành phần khác

Should + S + V + (các thành phần khác)?

ð Yes, S + should

ð No, S + shouldn’t

Ví dụ

We should brush our teeth twice a day.

(Chúng ta nên đánh răng hai lần một ngày)

We shouldn’t waste water.

(Chúng ta không nên lãng phí nước)

Should we buy a new car?

(Chúng ta có nên mua một chiếc ô tô mới không?)

Yes, we should.

(Có, chúng ta nên mua.)

 

BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN

Bài 1: Hoàn thành những câu sau với động từ khuyết thiếu “should” hoặc “shouldn’t”.

 1. You ________stay up too late because it’s not good for your health.
 2. No one ________ be late for school tomorrow because we will have an exam.
 3. I think there _________ a garbage dump in front of the restaurant.
 4. You ___________ go for a check-up regularly.
 5. I think you _________ be more tactful.
 6. __________you have any questions, please write me an email.
 7. What ____________ I do to learn better?
 8. My father thinks that I __________be so into computer games.
 9. The candidates_________ be here before 10am, or they will be disqualified.
 10. You _______learn about some cultural features of the country you are going to visit.
 11. Mary ___________take any pills befor seeing the doctor.
 12. __________James apply for the job at this company? Yes, he should.
 13. How much time __________ I spend on this task?
 14. Old people _______work too hard. They need an abundance of time to relax.
 15. Parents_________ let their children expose to smartphones at an early age.

 

Bài 2: Dựa vào những từ cho sẵn, viết câu hoàn chỉnh với “should” hoặc “shouldn’t”.

 1. You/ go/ to/ see/ doctor/ regularly.         …………………………………………………………………………
 2. Which dress/ I/ wear/ today?         …………………………………………………………………………
 3. The teacher/ think/ Jim/ study/ harder.         …………………………………………………………………………
 4. The boys/ not/ climb up/ the wall.         …………………………………………………………………………
 5. I/ watch TV/ go out/ with/ friends/ now?         ………………………………………………………………………...
 6. If/ Jim/ be/ sick, he/ stay/ home.         …………………………………………………………………………
 7. How much/ water/ we/ drink/ everyday?         …………………………………………………………………………
 8. What/ I/ not/ do/ at/ Chinese restaurant?         ………………………………………………………………………….
 9. You/ inform/ your parents/ before/ you/ go.         …………………………………………………………………………..
 10. Josh/ not/ devote/ all/ his free time/ to/ playing/ games.         ……………………………………………………………………………

 

Bài 3: Chuyển những câu sau thành câu đưa ra lời khuyên với “should” hoặc “shouldn’t”.

Ex: They wear formal clothes when attending the conference.

 • They should wear formal clothes when attending the conference.
 1. Parents instill in their children a respect for their country’s tradition and culture.

…………………………………………………………………………..............

 1. Everyone goes home for a family reunion regularly.

…………………………………………………………………………………..

 1. You travel more to broaden your horizon.

…………………………………………………………………………………..

 1. What does Jim do to study better?

……………………………………………………………………………………

 1. We don’t go to on our vacation because it’s very far from our location.

………………………………………………………………………………….

 1. They are never rude to other people.

…………………………………………………………………………………..

 1. You pay more attention to what your parents say.

………………………………………………………………………………….

 1. Whenever you go, you pay close attention to the manner and etiquettes there.

…………………………………………………………………………………

 

 1. Động từ khuyết thiếu “Must”, “Have to”

Trong tiếng Anh, must và have to đều mang nghĩa là “phải”, dùng để diễn tả sự cưỡng bách, bắt buộc. Tuy nhiên, sự khác biệt về cách dùng của 2 động từ khuyết thiếu này được thể hiện ở dưới bảng sau.

Phân biệt Must và Have to

Thể khẳng định

 

 

must + V

have/ has to + V

Mang ý nghĩa của sự bắt buộc đến từ người nói(mang tính chủ quan)

Mang ý nghĩa sự bắt buộc đến từ hoàn cảnh bên ngoài, do luật lệ, quy tắc hay người khác quyết định (mang tính khách quan)

Ví dụ :

I must finish the exercise

(Tôi phải hoàn thành bài tập)

(Situation: I’m going to have a party.)

Câu này có thể được nói trong tình huống người nói sắp có một bữa tiệc, nên cần phải hoàn thành bài tập để đi dự tiệc.

 

 

 

Ví dụ :

I have to finish this exercise.

(Tôi phải hoàn thành bài tập)

(Situation: Tomorrow is the deadline.)

Câu này có thể được nói trong tình huống, ngày mai là hạn cuối cùng để hoàn thành bài tập nên người nói phải hoàn thành bài tập.

 

Thể phủ định

mustn’t + V

don’t/doesn’t + V

Diễn tả ý cấm đoán

Diễn tả ý không cần thiết phải làm gì

Ví dụ:

 

You must not eat that.

(Bạn không được phép ăn cái đó)

(Situation: It’s already stale)

 

Câu có thể được nói trong tình huống thức ăn đã thiu rồi, cho nên người nói cấm đoán người nghe không được ăn món đó.

Ví dụ:

 

You don’t have to eat that.

(Bạn không cần phải ăn thứ đó)

(Situation: I can see you dislike that.)

 

Câu này có thể được nói trong tình huống người nói thấy người kia không thích ăn món đó, do vậy không bắt buộc người đó phải ăn.

 

BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN

Bài 4: Điền động từ khuyết thiếu “must” hoặc ‘mustn’t” vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau.

 1. I __________do the laundry every2 days
 2. You __________ stay out too late.
 3. You ___________ break the class’s rule
 4. My mother doesn’t want me to arrive home late, so I __________ leave now.
 5. Those boys ___________ finish their homework before going out.
 6. Jim ___________ finish his essay today because he’s very busy tomorrow.
 7. Passengers___________ use phones on the plane.
 8. You __________ be late for school tomorrow.
 9. Children _______________ be accompanied by an adult when visiting this dangerous place.
 10. I ____________ be home before dinner.
 11. Students_________ talk during the exam.
 12. You ____________ cheat in a test.
 13. There _____________ be someone upstairs. I can hear the noise.
 14. We _____________ give up on what we are doing.
 15. You __________ let strangers enter the house while I’m not in.

Bài 5: Hoàn thành các câu sau bằng động từ khuyết thiếu “must“hoặc “have to” và động từ trong ngoặc.

 1. I _________learn Japanese. I need it my job.
 2. I _________learn Japanese. I love it.
 3. I _________ wake up early tomorrow.I want to watch the sunrise.
 4. I ________ wake up early tomorrow. I have a meeting early in the morning
 5. I ________ wear a black dress because I want to look good.
 6. I _______wear a black dress because that is the requirement of my company.
 7. I __________ go home now because it’s too late.
 8. I __________ go home now because I have a lot to do.
 9. I _________go to see my friend because I miss her.
 10. I _________ go to see my classmate because we work on the same project.
 11. You ________ wear a tie in the company. It‘s one of their rules.
 12. I ___________ go abroad next week. My boss wants me to sign a contract with our foreign customers.
 13. I __________ work harder. I want to be successful.
 14. This room is mess, I _____________ find time to clean it!
 15. You really ___________ stop driving so fast or you’ll have an accident!

 

Bài 6: Điền động từ khuyết thiếu “mustn’t” hoặc “don’t have to“ vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau.

 1. You _______________pick me up tomorrow. I will take a taxi.
 2. Look at that sign! You ___________ walk on the grass.
 3. You __________ blame anyone for your mistakes. You need to be responsible for yourself.
 4. You __________ be absent from class tomorrow because the teacher will check your attendance.
 5. I ____________ prepare dinner because we will eat out tonight.
 6. You _________ leave any rubbish here. It is forbidden.
 7. You __________ let anyone know that. It is a big secret.
 8. You __________ come early tomorrow because the event will start late.
 9. You __________ park your car here. There is a”No parking sign”
 10. We don’t have much money left. We _____________ waste anymore.
 11. They __________ forget their homework at home.
 12. I ____________ do the housework because I have a maid do it for me.
 13. They ____________ break the rule that way. It is unacceptable.
 14. I ____________ use the computer after 11pm because my mother doesn’t allow me to.
 15. You __________ buy that book. I will lend you mine.

Bài7.  Đánh dấu (V) trước câu đúng, đánh dấu (x) trước câu sai và sửa lại cho đúng

 1. It’s raining outside. Tim has to take his umbrella. ___

………………………………………………………

 1. I can give you a hand. So you mustn’t do it alone. ___

………………………………………………………..

 1. They mustn’t be hurry because the film starts late. ___

………………………………………………………..

 1. You must stop at the red light. ___

……………………………………………………….

 1. Tomorrow is Monday but I mustn’t go to work. ___

………………………………………………………

 1. I am short-sighted so I must wear glasses. ___

…………………………………………………………

 1. You mustn’t smoke here. There are a lot of children around you. ___

………………………………………………………………………

 1. Everyone have to bey the school’s rules. ____

……………………………………..................

 1. It is warm today so we mustn’t wear thick coat. ____

………………………………………………….

 1. My father will buy me a bike so I don’t have to walk to school any more. ___

……………………………………………………………………………….

 

BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAO.

Bài 8: Hoàn thành các câu sau bằng động từ khuyêt thiếu “should” hoặc “shouldn’t” và những động từ cho sẵn.

talk

discuss

be

be

try

break

wear

thank

 

 1. You _________your host for taking care of you when you stayed.
 2. You _________ with your mouth full.
 3. Our teacher always reminds that we ____________ punctual.
 4. You __________ the local specialities when you visit a foreign place.
 5. It is a tough question. I think we_________ and work out a solution together.
 6. This year, _________ we ________ with tradition and go travelling on Tet holiday?
 7. Tourists___________ short clothes when they visit such places as temple or mausoleum.
 8. I am going to travel by plane next week. My mother says that my luggage __________ so heavy.

Bài 9: Dựa vào thông tin cho sẵn trong bảng, viết câu với động từ khuyết thiếu “should” hoặc “shouldn’t” để diễn tả những điều nên/ không nên làm gì khi sống ở Nhật Bản.

Do’s

Don’ts

1.     Be on time

2.     Pass food from one pair of chopsticks to the other.

3.     Bring your Business Card

4.     Brings outside food into restaurants

5.     Say “ itadikimasu” before eating ,especially if you’re  being treated

6.     Use the phone in trains and elevators

7.     Make loud gulping noises when drinking

8.     Drink or eat while walking

9.     Cover your mouth with your other hand when using toothpick.

10.  Use your chopsticks to point at somebody.

 

 When you are in Japan .

 1. ……………………………………………………………………………….
 2. ……………………………………………………………………………….
 3. ……………………………………………………………………………….
 4. ………………………………………………………………………………..
 5. ………………………………………………………………………………..
 6. ………………………………………………………………………………..
 7. ………………………………………………………………………………..
 8. ………………………………………………………………………………..
 9. ………………………………………………………………………………..
 10. ……………………………………………………………………………….

 

Bài 10: Hoàn thành các câu dưới đây với thể khẳng định hoặc phủ định của “must, have to, has to"

 1. Students___________ look at their notes while they are taking the exam.
 2. My mother has a terrible headache so she __________ stop working today.
 3. There is an accident and the traffic is blocked. We _________ to stay here for a while.
 4. You ____________ do that, Marry, I’ll do it later.
 5. He __________ wait in line like anyone else
 6. You __________ light a naked flame near the gas station.
 7. While operating a motor vehicle, you ___________ drink and drive.
 8. You __________ skip classes too often or you will not pass the final exam.
 9. They _________ work hard and earn a lot of money. They want to move to a larger apartment.
 10. Smith ____________ drive to work because his company is near his house.

 

Bài 11: Khoanh tròn vào đáp án đúng

VIETNAMESE CELEBRATION FOR LONGEVITY CUSTOM

In Vietnam, People count each passing year in a person’s life with increasing esteem and respect from their family and neighborhood. Formerly, at the age of 40 one was (1) ________ for being an old man or woman. According to village customs, a man of 50 is to be honored as an old man.Old men stop working and are no longer village officials. (2) _________, they are still invited to festivals and to sears in the communal house. In the festival, they are seated honor ably on the red-bordered (3) ___________. Showing (4) _______ and esteem for the elderly is a (5) ___________that remains today. Nowadays, when grandfathers or parents reach the ages of 70, 80, 90, their children and grandchildren origanize ceremonies for (6) ___________which are generally held on birthdays or during the spring days during Tet.

 1. honor B. honored            C. consider            D. considered
 2. Moreover B. But                   C. Although          D. However
 3. curtains B. mats                 C. sofas                D. carpets
 4. respects B. respect             C. respective         D. respectful
 5. tradition B. culture              C. custom             D. lifestyle
 6. longevity B. length               C. age                   D. life

 

Bài12. Đọc đoạn văn dưới đây và điền T(True) trước câu có nội dung đúng với nội dung bài đọc, điền F(False) trước câu có nội dung sai với nội dung bài đọc.

Traditional Vietnamese customs and habits have been formed time to time for thousands of years. This creates a long – lasting culture. Despite the domination of Chinese and other powers, Vietnamese people still remains their unique cultural identity.

In the course of development, customs and habits are indipensable spiritual field in Vietnamese culture. It is the original cultural values of the country strongly that define the identity and the long-lastingness of culture in Vietnam. In the entire history of Vietnam, Vietnamese culture is the combination of native culture, cultural exchange with China, Asian region and western countries. However, with a firm native culture, Vietnamese people keep their culture away from being assimilation, and “Vietnamizing” those cultural features instead. Vietnam culture is characterized by a series of unique customs and habits such as worshiping ancestors, chewing betel, and other customs in traditional ceremonies like funeral ceremony, long –life ceremony, etc. These customs and habits are associated with community of villages. Vietnam is a country of festivals, especially in spring. There are several famous festivals featuring Vietnamese culture like Tet Nguyen Dan, Tet Nguyen Tieu, Tet Han Thuc, Tet Doan Ngo, Mid-Autumn Festival, etc. Yet, customs and habits of Vietnamese people vary from region to region, and ethnic group to ethnic group.

 1. Vietnam has a long –lasting culture. ______
 2. Due to the invasions of Chinese and other powers, Vietnamese people hardly remain their unique cultural identity. _______
 3. Vietnamese culture is the combination of many cultural components. ____
 4. Vietnamese people build their traditions partly by “Vietnamizing “foreign traditions. _________
 5. Vietnamese customs and habits are related to community of villages. _____
 6. In Vietnam, festivals are mostly held in spring.
 7. In Vietnam, customs and habits of people are quite the same throughout the country
Xem thêm
Lý thuyết, bài tập Unit 4 tiếng anh lớp 8 (trang 1)
Trang 1
Lý thuyết, bài tập Unit 4 tiếng anh lớp 8 (trang 2)
Trang 2
Lý thuyết, bài tập Unit 4 tiếng anh lớp 8 (trang 3)
Trang 3
Lý thuyết, bài tập Unit 4 tiếng anh lớp 8 (trang 4)
Trang 4
Lý thuyết, bài tập Unit 4 tiếng anh lớp 8 (trang 5)
Trang 5
Lý thuyết, bài tập Unit 4 tiếng anh lớp 8 (trang 6)
Trang 6
Lý thuyết, bài tập Unit 4 tiếng anh lớp 8 (trang 7)
Trang 7
Lý thuyết, bài tập Unit 4 tiếng anh lớp 8 (trang 8)
Trang 8
Lý thuyết, bài tập Unit 4 tiếng anh lớp 8 (trang 9)
Trang 9
Lý thuyết, bài tập Unit 4 tiếng anh lớp 8 (trang 10)
Trang 10
Tài liệu có 13 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống