60 câu Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 3 có đáp án 2024: Peoples of Viet Nam

Tải xuống 19 3.9 K 113

 Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 3: Peoples of Viet Nam có đáp án chi tiết, chọn lọc. Tài liệu có 18 trang gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Tiếng Anh 8 chương trình thí điểm. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 3 có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức để đạt kết quả cao trong bài thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh 8 sắp tới.

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 3 có đáp án: Peoples of Viet Nam (ảnh 1)

Tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 3 có đáp án: Peoples of Viet Nam gồm những nội dung sau:

A/ Phonetics and Speaking có 15 câu hỏi trắc nghiệm

B/ Vocabulary and Grammar có 15 câu hỏi trắc nghiệm

C/ Reading có 15 câu hỏi trắc nghiệm

D/ Writing có 15 câu hỏi trắc nghiệm

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 3 có đáp án: Peoples of Viet Nam:

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 8 MỚI

Unit 3: Peoples of Viet Nam

A. Phonetics and Speaking

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Question 1: custom       B. costume       C. curious       D. conduct

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ɒ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 2: A. heritage       B. majority       C. significant       D. apply

Đáp án:A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 3: A. gather       B. ethnic       C. think       D. although

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /θ/ các đáp án còn lại phát âm là /ð/

Question 4: A. costume       B. cultural       C. hunt       D. sunny

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ju/ các đáp án còn lại phát âm là / ʌ /

Question 5: A. terraced       B. specialty       C. heritage       D. diverse

Đáp án:D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ɜː/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 6: A. basic       B. gather       C. ancestor       D. specialty

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 7: A. stilt        B. recognize       C. minority       D. fine

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. diversity       B. majority       C. complicated       D. traditional

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 9: A. terraced        B. unique        C. gather       D. costume

Đáp án:B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ nhất

Question 10: A. classic       B. basic       C. depend        D. ethnic

Đáp án:C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ nhất

Question 11: A. medical        B. national        C. classical        D. dramatic

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ nhất

Question 12: A. athletic       B. artistic       C. historic       D. logical

Đáp án:D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13: A. scientific       B. grammatical       C. political       D. historical

Đáp án:A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 14: A. ancestor       B. curious        C. ethnic       D. minority

Đáp án:D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ nhất

Question 15: A. heritage       B. tradition       C. waterwheel       D. ancestor

Đáp án:B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ nhất

B. Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: People living in __________ Sahara have to fight for their living.

A. a       B. the        C. an        D. x

Đáp án: B

Giải thích: the dùng trước các danh từ riêng chỉ địa danh nổi tiếng

Fight for their living: đấu tranh cho sự sống

Dịch: Những người sống ở sa mạc Sahara phải đấu tranh cho sự sống

Question 2: The Viet or King has __________ number of people, accounting for about 86% of the population.

A. the largest       B. large       C. larger than       D. the larger

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn “the + adj ngắn + đuôi –est”

Dịch: Người Việt hoặc người Kinh có số dân đông nhất, chiếm khoảng 86% dân số.

Question 3: __________ traditional costume is the most colorful among all people of Vietnam?

A. What        B. When        C. Whose       D. Why

Đáp án:C

Giải thích: câu hỏi với: whose + N: …của ai?

Dịch: Trang phục truyền thống của dân tộc nào là sặc sỡ nhất trong các dân tộc Việt Nam?

Question 4: : __________ ethnic group has the larger population, the Tay or Ede?

A. Which       B. Where        C. Who       D. How

Đáp án: A

Giải thích: câu hỏi lựa chọn với “which + N”

Dịch: Dân tộc thiểu số nào có số dân đông hơn, dân tộc tày hay Ê-đê?

Question 5: People __________ mountainous regions have to travel a long way to town.

A. on        B. at        C. in        D. of

Đáp án: C

Giải thích: in + địa điểm: ở…

Dịch: Con người sống ở các vùng núi phải di chuyển quãng đường dài để đến thị trấn

Question 6: The __________ minority peoples have their own customs and traditions.

A. ethnic        B. cultural        C. basic        D. diverse

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ “ethnic minority”: dân tộc thiểu số

Dịch: Các dân tộc thiểu số có phong tục và truyền thống riêng.

Question 7: What is the __________ of the smallest ethnic group?

A. ancestor        B. group        C. majority        D. population

Đáp án:D

Giải thích: population of N: dân số của…

Dịch: Dân số của nhóm dân tộc ít người nhất là bao nhiêu?

Question 8: Ao dai is the __________ dress of Vietnamese people.

A. major       B. special       C. traditional        D. ethnic

Đáp án:C

Giải thích: traditional: truyền thống

Dịch: Áo dài là trang phục truyền thống của người Việt.

Question 9: If you go to Da Lat, you should try some __________ of people here

A. specialties       B. customs       C. costumes        D. shawls

Đáp án: A

Giải thích: specialties: món đặc sản

Dịch: Nếu bạn đến Đà Lạt, bạn nên thử các món ăn đặc sản của con người nơi đây

Question 10: Ethnic people have their own ways __________ farming.

A. in        B. of        C. to       D. at

Đáp án:B

Giải thích: cấu trúc “way of N”: cách thức làm gì

One’s own N: … riêng

Dịch: Người dân tộc thiểu số có cách thức làm nông nghiệp riêng

Question 11: The items on __________ in the Museum of Ethnology are very interesting.

A. worship        B. display        C. diversity        D. heritage

Đáp án:B

Giải thích: cụm từ “on display”: được đem ra trưng bày

Dịch: Các đồ được đem trưng bày trong Bảo tang Dân tộc học rất thú vị.

Question 12: The __________ house is the biggest house in his village.

A. community       B. communist       C. communal       D. communicate

Đáp án:C

Giải thích: cụm từ “communal house”: nhà chung, nhà văn hoá

Dịch: Nhà chung là ngôi nhà lớn nhất trong làng của anh ấy.

Question 13: We are watching a Holly __________ of the Hmong people

A. waterwheel       B. diversity       C. ceremony        D. group

Đáp án:C

Giải thích: ceremony: nghi thức, nghi lễ

Dịch: Chúng ta đang theo dõi 1 nghi lễ của người Hơ-mông.

Question 14: Vietnam is a multicultural country. The Vietnamese peoples are __________ but live peacefully.

A. diverse        B. basic        C. boarding        D. communal

Đáp án:A

Giải thích: diverse: đa dạng phong phú

Dịch: Việt Nam là một quốc gia đa văn hoá. Các dân tộc Việt Nam đa dạng nhưng chung sống hoà bình.

Question 15: Like other ethnic people, the Ha Nhi __________ their ancestors

A. gather        B. hunt       C. worship       D. recognize

Đáp án:C

Giải thích: worship ancestors: thời cúng tổ tiên

Dịch: Như những dân tộc thiểu số khác, người Hà Nhì cũng thờ cúng tổ tiên.

C. Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

In Vietnam, a market is a trading place, but many markets are not only about buying and selling things. They reflect the life of the community. A traditional market is a social gathering point for people of all ages it is a new and exciting experience for children, a trading place for local craftsmen, and a chance for young people to meet. People go to the traditional market not only to buy and sell things but also to eat, drink, play games and socialize. For example, if you go to Sa Pa market, it is the highlands in the north of Viet Nam, you can see people wear then nicest clothes and spend all day long at the market. They buy things, play the flute, dance and sing. This is also a time to meet friends and look for lovers. That is why this kind of gathering is also called "love market". Some other countryside markets in the Mekong Delta are held on boats. Most of the goods are sold at a floating market. The most exciting time is in the early morning, when boats arrive loaded up with agricultural products

Question 1: Markets reflect the life of the community.

A. True        B. False

Đáp án:A

Giải thích: Dựa vào câu: “They reflect the life of the community.”.

Dịch: Chúng phản ánh đời sống của cộng đồng

Question 2: People go to the traditional market not only to buy and sell things but also to eat, drink, play games and socialize.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “People go to the traditional market not only to buy and sell things but also to eat, drink, play games and socialize.”.

Dịch: Mọi người đi chợ không chỉ để mua bán và còn để ăn uống, chơi các trò chơi và giao tiếp tạo mối quan hệ.

Question 3: Love market is in Lai Chau, a province to the North of Vietnam

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “For example, if you go to Sa Pa market… This is also a time to meet friends and look for lovers. That is why this kind of gathering is also called "love market".”.

Dịch: Ví dụ như nếu bạn đi chợ Sa Pa, … Đó cũng là dịp gặp gỡ bạn bè và tìm người yêu. Đó là lý do tại sao loại hình tự họp này được gọi là “chợ tình”.

Question 4: Some other countryside markets in the Mekong Delta are held on shopping malls.

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Some other countryside markets in the Mekong Delta are held on boats.”.

Dịch: Những khu chợ khác ở đồng bằng sông Mê Công được tổ chức trên thuyền.

Question 5: The most exciting time to go to floating market is in the early morning.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Most of the goods are sold at a floating market. The most exciting time is in the early morning…”.

Dịch: Hầu hết các sản phẩm được bán ở chợ nổi. Thời gian thú vị nhất là vào sáng sớm…

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

In 2006, the house of a __________ (6) family in Dong Van District, Ha Giang Province was chosen for the background of __________ (7) film "The story of Pao". From distance, the house looks beautiful __________ (8) a painting. Bushes of wild but beautiful flowers in blossom on the right and an old leaning cherry blossom tree at the gate create a romantic scene for the house. The film is about the life of a H'mong girl named Pao. She __________ (9) by her stepmother because her real mother left her when she was little. One day, her stepmother died in an accident, and she began to look __________ (10) her birth mother.

Question 6: A. national       B. local        C. unique        D. complicated

Đáp án:B

Giải thích: local family: gia đình địa phương

Dịch: ào năm 2006, một gia đình địa phương ỏ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang…

Question 7: A. the        B. x        C. a        D. an

Đáp án: A

Giải thích: vì tên bộ phim được trích ở phía sau nên bộ phim đã xác định, dùng “the”

Dịch: Vào năm 2006, một gia đình địa phương ỏ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang được chọn làm bối cảnh cho bộ phim “chuyện của Pao”.

Question 8: A. like        B. similar        C. as        D. to

Đáp án: C

Giải thích: beautiful as a painting: đẹp như tranh

Dịch: Nhìn từ xa, ngôi nhà đẹp tựa tranh vẽ.

Question 9: A. raise        B. raises       C. was raising       D. was raised

Đáp án:D

Giải thích: câu bị động thời quá khứ đơn

Dịch: Cô được nuôi nấng bởi mẹ kế vì mẹ ruột của cô đã bỏ cô từ khi cô còn nhỏ.

Question 10: A. at        B. for        C. into        D. about

Đáp án:B

Giải thích: cụm từ “look for”: tìm kiếm

Dịch: …cô bắt đầu tiemf kiếm mẹ ruột của mình.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Marriage is one of three most important event in one’s life in Vietnam. Wedding custom in Vietnam is quite complicated. Before an official wedding of a couple, a ceremony of engagement must be held first. In accordance with Vietnamese tradition, engagement ceremony is an official occasion for families of fiancé and fiancée to mark their relationship and to arrange the wedding. Each family need to prepare a representative who is a family member having a happy life and high-ranking position in the family. In the day of engagement, the representatives of two families will have some announcement about the wedding and exchange gifts. The time of wedding is chosen suitably based on lunar calendar. Gifts which are put in trays are prepared by the family of fiancé a few days before the engagement ceremony. The number of trays must be an odd number (5, 7, 9, etc.) which is suitable to the condition of the fiancé’s family. In Vietnamese habits, odd numbers are thought to bring luck to the couple. In the trays, there are betel leaves, areca nut fruits, wine, tea, husband-wife and sticky rice. These trays are covered by papers or cloths in red.

Question 11: How is wedding custom in Vietnam?

A. It’s diverse.

B. It’s cultural.

C. It’s complicated.

D. It’s unique.

Đáp án:C

Giải thích: Dựa vào câu: “Wedding custom in Vietnam is quite complicated.”.

Dịch: Thủ tục cưới hỏi ở Việt Nam khá phức tạp.

Question 12: What is held first before the official wedding ceremony?

A. gathering       B. worshiping       C. diversity        D. engagement

Đáp án:D

Giải thích: Dựa vào câu: “Before an official wedding of a couple, a ceremony of engagement must be held first.”.

Dịch: Trước lễ cưới chính thức, một nghi lễ đính hôn phải được tổ chức trước.

Question 13: In the day of engagement, the representatives of two families will _______.

A. have some announcements

B. exchange gifts

C. hold the wedding

D. Both A & B

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “In the day of engagement, the representatives of two families will have some announcement about the wedding and exchange gifts.”.

Dịch: Trong ngày lễ đính hôn, đại diện 2 bên gia đình sẽ phát biểu và trao nhau những món quà.

Question 14: Is the number of engagement trays odd or even numbers?

A. odd numbers        B. even numbers

Đáp án:A

Giải thích: Dựa vào câu: “The number of trays must be an odd number (5, 7, 9, etc.)”.

Dịch: Số mâm lễ phải là số lẻ như 5, 7, 9…

Question 15: What is the color of the cloths covering those trays?

A. blue        B. white        C. yellow       D. red

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “These trays are covered by papers or cloths in red.”.

Dịch: Những chiếc khay nào được bao phủ bởi giấy hay vải có màu đỏ.

D. Writing

...........................................................................

 

Tài liệu có 19 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống