26 câu Trắc nghiệm Giá trị phân số của một số (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tài liệu Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 6: Giá trị phân số của một số sách Chân trời sáng tạo. Tài liệu gồm 26 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc có đáp án với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Mời các bạn đón xem:

Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 6: Giá trị phân số của một số

Câu 1: Một cửa hàng có hai thùng dầu. Biết 23 số dầu ở thùng thứ nhất là 28 lít dầu, 45số dầu ở thùng thứ hai là 48 lít dầu. Hỏi cả hai thùng dầu có tất cả bao nhiêu lít dầu?

A.124(l)

B.102(l) 

C.92(l) 

D.100(l)

Trả lời:

Số dầu ở thùng thứ nhất là: 28:23=42l
Số dầu ở thùng thứ hai là:  48:45=60l

Cả hai thùng có số lít dầu là: 42 + 60 = 102 (l)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Trong rổ có 50 quả cam. Số táo bằng 910  số cam và số cam bằng 1011 số xoài. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả cam, táo và xoài?

A.150 quả

B.100 quả 

C.145 quả 

D.140 quả

Trả lời:

Trong rổ có số quả táo là: 50.910=45(quả)

Trong rổ có số quả xoài là: 50:1011=55(quả)

Trong rổ có tất cả số quả táo, cam và xoài là: 50 + 45 + 55 = 150 (quả)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Một cửa hàng nhập về 42kg bột mì. Cửa hàng đã bán hết 57số bột mì đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam bột mì?

A.12kg

B.18kg

C.25kg 

D.30kg

Trả lời:

Số kg bột mì đã bán là:42.57=30kg
Số kgkg bột mì còn lại là:4230=12kg
Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Hùng có một số tiền, Hùng đã tiêu hết 57000 đồng. Như vậy, số tiền đã tiêu bằng34 số tiền còn lại. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu tiền?

A.311000 đồng

B.113000 đồng  

C.133000 đồng 

D.131000 đồng

Trả lời:

Số tiền còn lại sau khi Hùng đã tiêu là:57000:34=76000 (đồng)

Số tiền lúc đầu Hùng có là: 57000 + 76000 = 133000 (đồng)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Lớp 6A có 24 học sinh nam. Số học sinh nam bằng45 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh nữ?

A.30 học sinh 

B.8 học sinh

C.6 học sinh

D.16học sinh.

Trả lời:

Lớp 6A có số học sinh là:24:45=30 (học sinh)

Lớp 6A có số học sinh nữ là: 30 – 24 = 6 (học sinh)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Khánh có 45cái kẹo. Khánh cho Linh 23số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

A.30cái kẹo

B.36cái kẹo

C.40cái kẹo    

D.18 cái kẹo.

Trả lời:

Khánh cho Linh số kẹo là:

45.23=30 (cái kẹo)

Vậy Khánh cho Linh 30 cái kẹo.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Biết 35số học sinh giỏi của lớp 6Alà 12 học sinh. Hỏi lớp 6Acó bao nhiêu học sinh giỏi?

A.12 học sinh giỏi 

B.15 học sinh giỏi 

C.14 học sinh giỏi 

D.20 học sinh giỏi 

Trả lời:

Lớp 6A có số học sinh giỏi là:

 12:35=20 (học sinh giỏi)

Vậy lớp 6A có 20 học sinh giỏi.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Tìm chiều dài của một đoạn đường, biết rằng 47đoạn đường đó dài 40km.

A.75km

B.48km 

C.70km

D.80km

Trả lời:

Chiều dài đoạn đường đó là:40:47=70km

Vậy chiều dài đoạn đường là 70km

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Có tất cả 840kg gạo gồm ba loại: 16 số đó là gạo tám thơm, 38số đó là gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Tính số gạo tẻ.

A.390kg 

B.120kg 

C.270kg

D.385kg

Trả lời:

Có số gạo tám thơm là:840.16=140kg

Có số gạo nếp là:840.38=315kg
Có số gạo tẻ là:840140315=385kg
Vậy số gạo tẻ là 385kg

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Một hình chữ nhật có chiều dài là 20cm, chiều rộng bằng 25chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

A.80 cm2

B.45 cm2 

C.160 cm2 

D.56 cm2

Trả lời:

Chiều rộng hình chữ nhật là:  20.25=8cm

Diện tích hình chữ nhật là:  20.8=160cm2

Vậy diện tích hình chữ nhật là 160cm2

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Tìm diện tích của một hình chữ nhật, biết rằng 38chiều dài là 12cm, 23chiều rộng là 12cm.

A.515 cm2

B.520 cm2

C.576 cm2

D.535 cm2

Trả lời:

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:  12:38=32cm

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:  12:23=18cm

Diện tích của hình chữ nhật đó là:32 . 18 = 576 (cm2)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Hiện nay tuổi anh bằng25 tuổi bố và bằng43 tuổi em. Tính tổng số tuổi của hai anh em, bi45ết rằng hiện nay bố 40 tuổi.

A.30

B.26

C.32

D.28

Trả lời:

Hiện nay anh có số tuổi là: 25.40=16  (tuổi)

Hiện nay em có số tuổi là:16:43=12 (tuổi)

Tổng số tuổi của hai anh em là: 16 + 12 = 28 (tuổi)

Vậy tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Hai đám ruộng thu hoạch tất cả 990kg thóc. Biết rằng 23số thóc thu hoạch ở ruộng thứ nhất bằng số thóc thu hoạch ở ruộng thứ hai. Hỏi đám ruộng thứ hai thu hoạch bao nhiêu thóc?

A.450kg

B.540kg 

C.600kg

D.300 kg

Trả lời:

Tỉ số số thóc thu được của đám thứ nhất với đám thứ hai là: 45:23=65

Tổng số phần bằng nhau là: 6 + 5 = 11 (phần)

Số thóc thu được của đám thứ hai là: 990 : 11 . 5 = 450(kg)

Vậy đám thứ hai thu được 450kg

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14: Tổng số đo chiều dài của ba tấm vải là 224m. Nếu cắt 37tấm vải thứ nhất, 15tấm vải thứ hai và25 tấm vải thứ ba thì phần còn lại của ba tấm vải bằng nhau. Tính chiều dài tấm vải thứ nhất.

A.90m

B.224m 

C.84m

D.112 m

Trả lời:

Phân số chỉ số vải còn lại của tấm thứ 1 là:  137=47 (tấm thứ nhất)

Phân số chỉ số vải còn lại của tấm thứ 2 là: 115=45 (tấm thứ hai)

Phân số chỉ số vải còn lại của tấm thứ 3 là: 125=35(tấm thứ ba)

Tỉ số giữa số mét vải tấm thứ hai và thứ nhất là:47:45=57

Tỉ số giữa số mét vải tấm thứ ba và thứ nhất là:  47:35=2021
224m vải ứng với số phần tấm thứ nhất là: 1+57+2021=83 

Tấm thứ nhất dài là:224:83=84m
Vậy tấm thứ nhất dài 84m.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong ba ngày: ngày thứ nhất sửa59 đoạn đường, ngày thứ hai sửa 14đoạn đường. Ngày thứ ba đội sửa nốt 7m còn lại. Hỏi đoạn đường dài bao nhiêu mét?

A.36m

B.72m 

C.54m

D.60m

Trả lời:

Số phần mét đường đội sửa trong ngày thứ ba là:

15914=736 (đoạn đường)

Đoạn đường đó dài là:  7:736=36m

Vậy đoạn đường dài 36m

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Một người mang một số trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 35số trứng mang đi. Buổi chiều bán thêm được 39 quả. Lúc về còn lại số trứng bằng18 số trứng đã bán. Hỏi người đó mang tất cả bao nhiêu quả trứng đi bán?

A.153

B.180

C.135

D.270

Trả lời:

Vì số trứng còn lại bằng 18số trứng đã bán nên:

Số trứng còn lại bằng 11+8=19 tổng số trứng

Số trứng đã bán bằng 119=89 tổng số trứng

39 quả trứng ứng với: 8935=1345 (tổng số trứng)

Số trứng người đó mang đi bán là: 39:1345=135 (quả)

Vậy người đó mang đi 135 quả trứng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 17: Số sách ở ngăn A bằng23 số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 3 quyển từ ngăn A sang ngăn B thì số sách ở ngăn A bằng 37số sách ở ngăn B. Tìm số sách lúc đầu ở ngăn B.

A.30

B.15

C.12

D.18

Trả lời:

Tổng số sách ở hai ngăn không đổi khi ta chuyển 33 quyển từ ngăn A sang ngăn B.

Lúc đầu, số sách ở ngăn A bằng 22+3=25 (tổng số sách ở cả hai ngăn).

Sau khi chuyển 3 quyển từ ngăn A sang ngăn B thì số sách ở ngăn A bằng 37+3=310 (tổng số sách ở cả hai ngăn).

3 quyển sách bằng 25310=110  (tổng số sách ở cả hai ngăn).

Vậy tổng số sách ở cả hai ngăn là: 3:110=30 (quyển).

Số sách lúc đầu ở ngăn A là:25.30=12 (quyển)

Số sách lúc đầu ở ngăn B là: 30 – 12 = 18 (quyển).

Đáp án cần chọn là: D

Câu 18: Số thỏ ở chuồng A bằng 25tổng số thỏ ở cả hai chuồng A và B. Sau khi bán 3 con ở chuồng A thì số thỏ ở chuồng A bằng 13tổng số thỏ ở hai chuồng lúc đầu. Tính số thỏ lúc đầu ở chuồng B.

A.45

B.18

C.27

D.12

Trả lời:

Lúc đầu, số thỏ ở chuồng A bằng 25số thỏ ở cả hai chuồng, sau khi bán 3 con ở chuồng A thì số thỏ ở chuồng A bằng13 tổng số thỏ ở hai chuồng lúc đầu.

Vậy 3 con ứng với 2513=115  (tổng số thỏ hai chuồng lúc đầu).

Tổng số thỏ của hai chuồng lúc đầu là: 3:115=45 (con).

Số thỏ ở chuồng A là: 25.45=18(con).

Số thỏ ở chuồng B là: 45 – 18 = 27 (con).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19: Bạn Thu đọc một cuốn sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất Thu đọc được 15 cuốn sách và 10 trang. Ngày thứ hai, Thu đọc được 49số trang còn lại và 10 trang. Ngày thứ ba, Thu đọc được27 số trang còn lại và 10 trang. Ngày thứ tư, Thu đọc được 89số trang còn lại và 10 trang cuối cùng. Hỏi cuốn sách Thu đã đọc có bao nhiêu trang?

A.140 trang

B.270 trang

C.350 trang

D.280 trang

Trả lời:

10 trang là 189=19 số trang đọc trong ngày thứ tư.

Vậy số trang sách còn lại sau ngày thứ ba là:  10:19=90 (trang).

(90 + 10) = 100 trang là: 127=57  số trang sách còn lại sau ngày thứ hai.

Vậy số trang sách còn lại sau ngày thứ hai là:  100:57=140 (trang).

(140 + 10) = 150 trang là: 149=59  số trang sách còn lại sau ngày thứ nhất.

Vậy số trang sách còn lại sau ngày thứ nhất là: 150:59=270  (trang).

(270 + 10) = 280 trang là  số trang của cả cuốn sách.

Số trang của cả cuốn sách Thu đọc là:  280:45=350 (trang).

Vậy cuốn sách Thu đọc có 350 trang.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20:

Bài tập trắc nghiệm Giá trị phân số của một số có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Điền số thích hợp vào ô trống

Gấu túi là một loài thú có túi, ăn thực vật, sống ở một số bang của Ô-xtrây-li-a. Nó có chiều dài cơ thể từ 60 cm đến 85 cm và khối lượng từ 4 kg đến 15 kg. Màu lông từ xám bạc đến nâu sô-cô-la. Gấu túi hoạt động vào ban đêm, thức ăn chủ yếu là một vài loại lá cây bạch đàn, khuynh diệp.

Gấu túi dành 34thời gian trong ngày để ngủ. Con người dùng 13  thời gian trong ngày để ngủ. Trong một ngày gấu túi ngủ nhiều hơn con người .... giờ

Trả lời:

Số giờ gấu túi ngủ là: 24.34=18 (giờ)

Số giờ con người ngủ là: 24.13=8 (giờ)

Trong một ngày gấu túi ngủ nhiều hơn con người số giờ là: 18 – 8 = 10 (giờ) 

Câu 21:

Bài tập trắc nghiệm Giá trị phân số của một số có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Một bể nuôi cá cảnh dạng khối hộp chữ nhật, có kích thước 30 cm x 40 cm và chiều cao 20cm. Lượng nước trong bể cao bằng 34chiều cao của bể. Tính số lít nước ở bể đó.

A.18000 cm3

B.18000 cm2

C.24000 cm3

D.24000 cm2

Trả lời:

Thể tích của bể là:

30 . 40 . 20 = 24000 cm2

Số lít nước ở bể là:

 24000.34=18000cm3

Đáp số: 18000cm3

Đáp án cần chọn là: A

Câu 22: Tìm một số, biết 211 của nớ bằng 14?

A. 2811

B. 24

C. 56

D. 77

Trả lời:

Số cần tìm là: 14:211=14.112=77

Đáp án cần chọn là: D

Câu 23: Một bác nông dân vừa thu hoạch 30 kg cà chua và 12 kg đậu đũa.

 Bác đem 45 ở số cà chua đó đi bán, giá mỗi ki-lô-gam cà chua là 12 500 đồng. Hỏi bác nông dân nhận được bao nhiêu tiền?

A.468 750 đồng

B.300 000 đồng

C.250 000 đồng

D.125 000 đồng

Trả lời:

Bác nông dân nhận được số tiền bán cà chua là:

30.45.12500=300000 (đồng)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 24: Một bác nông dân vừa thu hoạch 30 kg cà chua và 12 kg đậu đũa.

Số đậu đũa bác vừa thu hoạch chi bằng 34 số đậu đũa hiện có trong vườn. Nếu bác thu hoạch hết tất cả thì được bao nhiêu ki-lô-gam đậu đũa?

A.16 kg

B.8 kg

C.32 kg

D.9 kg

Trả lời:

Nếu bác thu hoạch hết tất cả thì được số ki-lô-gam đậu đũa là:

12:34=16 (kg)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 25: Bạn An tham gia đội hoạt động tình nguyện thu gom và phân loại rác thải trong xóm. Hết ngày, An thu được 9 kg rác khó phân huỷ và 12 kg rác dễ phân huỷ. An đem34 rác dễ phân huỷ đi đổi cây, biết cứ 3 kg rác dễ phân huỷ đổi được một cây sen đá. Vậy An nhận được bao nhiêu cây sen đá?

A.3 cây

B.6 cây

C.8 cây

D.9 cây

Trả lời:

Số cây sen đá của An là: 12.34=9 (cây)

Theo bài ra cứ 3 kg rác dễ phân huỷ đối được một cây sen đá

Vậy An đổi được 9 : 3 = 3 (cây)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 26: Bạn An tham gia đội hoạt động tình nguyện thu gom và phân loại rác thải trong xóm.

Hết ngày, An thu được 9 kg rác khó phân huỷ và 12 kg rác dễ phân huỷ.hiểu

Số rác khó phân huỷ bạn An thu được bằng 320số rác khó phân huỷ cả đội thu được. Đội của An thu được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam rác khó phân huỷ?

A.3 kg

B.4 kg

C.30 kg

D.80 kg

Trả lời:

Đội của An thu được số ki lô gam rác khó phân hủy là: 

 12:320=12.203=80(kg)

Đáp án cần chọn là: D

Tài liệu có 17 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống