Tìm kiếm

Lớp 8

tài liệu

50 Bài tập áp dụng định luật bảo toàn khối lượng (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập áp dụng định luật bảo toàn khối lượng Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
12.8 K 6 147
50 Bài tập xác định chất còn thiếu trong phương trình, hoàn thiện phương trình hóa học (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập xác định chất còn thiếu trong phương trình, hoàn thiện phương trình hóa học Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1.3 K 6 20
50 Bài tập lập phương trình hóa học (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập lập phương trình hóa học Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
3.2 K 5 28
50 Bài tập Cách Phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Cách Phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
2.5 K 5 13
50 Bài tập Cách lập công thức hóa học của một chất theo hóa trị (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Cách lập công thức hóa học của một chất theo hóa trị Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
711 6 5
50 Bài tập Cách xác định hóa trị của một nguyên tố khi biết công thức hóa học của hợp chất (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Cách xác định hóa trị của một nguyên tố khi biết công thức hóa học của hợp chất Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
693 6 3
50 Bài tập Cách xác định công thức hoá học của đơn chất, hợp chất và tính phân tử khối của hợp chất (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Cách xác định công thức hoá học của đơn chất, hợp chất và tính phân tử khối của hợp chất Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
629 5 1
50 Bài tập Phương pháp phân biệt đơn chất và hợp chất (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Phương pháp phân biệt đơn chất và hợp chất Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
576 5 5
Phương pháp tính khối lượng nguyên tử (cực hay) Trần Thị Hồng 50 Bài tập Phương pháp tính khối lượng nguyên tử Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
4 K 5 9
50 Bài tập Phương pháp xác định thành phần cấu tạo nguyên tử (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Phương pháp xác định thành phần cấu tạo nguyên tử Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
612 6 8
50 Bài tập Phương pháp phân biệt chất và vật thể (có đáp án)- Hoá học 9 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Phương pháp phân biệt chất và vật thể Hoá học 9. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
210 5 2