22 câu Trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia (Chân trời sáng tạo) có đáp án 2023 – Toán 6

Tải xuống 15 648 11

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tài liệu Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia sách Chân trời sáng tạo. Tài liệu gồm 22 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc có đáp án với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Mời các bạn đón xem:

Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Phần 1. Trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Câu 1: Kể tên các tia trong hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

A.Ox

B.Ox, Oy, Oz, Ot

C.Ox, Oy, Oz

D.xO, yO, zO, tO

Trả lời:

Các tia trong hình vẽ là: Ox, Oy, Oz, Ot

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Cho AB và Ax là hai tia trùng nhau. Hãy chọn hình vẽ đúng.

A.

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

B.

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

C.

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

D.

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Hình A: Hai tia AB và Ax chung gốc A
Hai tia AB và Ax cùng nằm trên nửa đường thẳng chứa tia Ax
Nên hai tia AB và Ax là hai tia trùng nhau.

Hình B: Hai tia AB, Ax đối nhau nên loại.

Hình C: Hai tia AB, Ax chỉ có chung mỗi điểm A nên không trùng nhau.

Hình D: Hình vẽ tia Ax chưa đúng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Cho tia AB, lấy M thuộc tia AB. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.M và A nằm cùng phía so với B

B.M và B nằm cùng phía so với A

C.A và B nằm cùng phía so với M

D.M nằm giữa A và B

Trả lời:

Vì M thuộc tia AB nên M có thể nằm giữa A và B hoặc B nằm giữa A và M
Ta có hình vẽ:

Th1:

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Từ hình vẽ ta thấy đáp án C sai nên loại C.

Th2:

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Từ hình vẽ ta thấy đáp án A, D sai nên loại A, D.

Cả hai hình vẽ đều có M và B nằm cùng phía so với A nên B đúng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Cho hai tia đối nhau MA và MB, X là 1 điểm thuộc tia MA. Trong 3 điểm X, M, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A.chưa kết luận được

B.X

C.B

D.M

Trả lời:

Theo đề bài ta có hình vẽ:

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Vì hai tia MA, MB đối nhau và X thuộc tia MA và B thuộc tia MB nên điểm M nằm giữa hai điểm B, X

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Trong hình vẽ sau, có bao nhiêu tia

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

A.2

B.0

C.4

D.1

Trả lời:

Có các tia là Ox, Oy, Oz, Ot.

Vậy có 4 tia.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Cho hai đường thẳng a; b. Khi đó a; b có thể

A.Song song

B.Trùng nhau

C.Cắt nhau

D.Cả ba đáp án trên đều đúng

Trả lời:

Hai đường thẳng a, b bất kì có thể trùng nhau, song song hoặc cắt nhau.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Chọn câu đúng.

A.Qua hai điểm phân biệt có vô số đường thẳng

B.Có vô số điểm cùng thuộc một đường thẳng

C.Hai đường thẳng phân biệt thì song song

D.Trong ba điểm thẳng hàng thì có hai điểm nằm giữa

Trả lời:

Đáp án A: Qua hai điểm phân biệt có một và chỉ một đường thẳng nên A sai.

Đáp án B: Có vô số điểm cùng thuộc một đường thẳng nên B đúng.

Đáp án C: Hai đường thẳng phân biệt thì có thể song song hoặc cắt nhau nên C sai.

Đáp án D: Trong ba điểm thẳng hàng chỉ có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại nên D sai.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Cho đường thẳng m và đường thẳng n cắt nhau tại A, đường thẳng a không cắt đường thẳng m nhưng cắt đường thẳng n tại B. Hãy chọn hình vẽ đúng trong các hình sau?

A.

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

B.

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

C.

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

D.

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Hình A: Có đường thẳng m cắt đường thẳng n tại A, đường thẳng a cắt đường thẳng m tại B nhưng không cắt đường thẳng n (trái với đề bài là a cắt n tại B ) (loại)
Hình B: Đường thẳng m cắt đường thẳng n tại A, cắt m tại C, cắt n tại B (trái với đề bài là a không cắt m(loại)

Hình C: Đường thẳng m cắt đường thẳng n tại A, đường thẳng a cắt đường thẳng n tại B và a không cắt m(thỏa mãn)

Hình D: Đường thẳng a cắt đường thẳng m tại B (trái với đề bài là a không cắt m)(loại)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Cho hình vẽ, biết kéo dài a, b ta cũng không xác định được điểm chung.

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Hai đường thẳng nào song song với nhau?

A.a và c

B.b với c

C.a và b

D.c và MN

Trả lời:

Từ hình vẽ ta thấy hai đường thẳng a, b không có điểm chung nên chúng song song.

Hai đường thẳng a, c có điểm M chung hay hai đường thẳng a, c không song song.

Hai đường thẳng b, c có điểm N chung hay hai đường thẳng b, c không song song.

Ngoài ra hai đường thẳng MN và c trùng nhau nên chúng cũng không song song.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Cho hình vẽ, biết kéo dài a, b ta cũng không xác định được điểm chung.

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Hãy chỉ ra những cặp đường thẳng cắt nhau và giao điểm của chúng.

A.a, c cắt nhau tại M và b,c cắt nhau tại N

B.b, c cắt nhau tại M và a,c cắt nhau tại N

C.a, b cắt nhau tại M và b,c cắt nhau tại N

D.a, c cắt nhau tại M và a,b cắt nhau tại N

Trả lời:

Hai đường thẳng a, c có điểm M chung.

Hai đường thẳng b, c có điểm N chung.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

+ Vẽ hai tia phân biệt Ox và Oy chung gốc nhưng không đối nhau, không trùng nhau

+ Vẽ đường thẳng aa′ cắt hai tia Ox; Oy theo thứ tự tại A và B (khác O)

+ Vẽ điểm C nằm giữa hai điểm A; B sau đó vẽ tia Oz đi qua C

Có bao nhiêu tia phân biệt trên hình vẽ thu được.

A.6

B.12

C.9

D.15

Trả lời:

Các tia phân biệt trong hình là:

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Ox, Oy, Oz, Aa, Aa′, Ca, Ca′, Ba, Ba′, Ax, By, Cz

Có tất cả 12 tia phân biệt.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12: Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Một cặp tia đối nhau là:

A.Ut, UV

B.Us, Vt

C.Vs, Vt

D.Vs, Ut

Trả lời:

Các cặp tia đối nhau có trong hình là:

Us, Uv hoặc Us, Ut; Vt, VU hoặc Vt, Vs

Đối chiếu với các đáp án ta thấy đáp án C đúng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Kể tên các tia trùng nhau trên hình vẽ

A.Tia UV và tia Ut; tia VU và tia Vs

B.Tia Us và tia Vs; tia VU và tia Vs

C.Tia Ut và tia Ut; tia VU và tia Vs

D.Tia UV và tia Ut; tia VU và tia Us

Trả lời:

Các cặp tia trùng nhau trong hình là: tia UVvà tia Ut; tia VU và tia Vs

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14: Vẽ đường thẳng mn. Lấy điểm O trên đường thẳng mn, trên tia Om lấy điểm A, trên tia On lấy điểm B.hiểu

Một cặp tia đối nhau gốc Olà:

A. OB, AO

B. mO, nO

C. OA, Om

D. OA, On

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Các cặp tia đối nhau gốc O là:OA, OB (hoặc OA, On hoặc OB, Om hoặc Om, On)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Vẽ đường thẳng mn. Lấy điểm O trên đường thẳng mn, trên tia Om lấy điểm A, trên tia On lấy điểm B.iểu

Một cặp tia đối nhau gốc Blà:

A. Bn, BA

B. BO, BA

C. Bm, BA

D. OB, Bn

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Các cặp tia đối nhau gốc B là: Bn, BO hoặc Bn, BA hoặc Bn, Bm

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Vẽ đường thẳng mn. Lấy điểm O trên đường thẳng mn, trên tia Om lấy điểm A, trên tia On lấy điểm B.hiểu

Có bao nhiêu cặp tia trùng nhau gốc O?

A.2

B.4

C.3

D.0

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Các cặp tia trùng nhau gốc O là:

OA, Om và OB, On

Vậy có hai cặp tia trùng nhau gốc O

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17: Vẽ đường thẳng mn. Lấy điểm O trên đường thẳng mn, trên tia Om lấy điểm A, trên tia On lấy điểm B.

Trong ba điểm O; A; B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A.A

B.O

C.B

D.chưa kết luận được

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Vì điểm O nằm trên đường thẳng mn nên hai tia Om, On đối nhau.

Mà điểm A thuộc tia Om và điểm B thuộc tia On nên điểm O nằm giữa hai điểm A, B

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18: Vẽ hai đường thẳng xy và mn cắt nhau tại O.

Kể tên các cặp tia đối nhau.

A.Không có cặp tia đối nhau

B.Cặp tia Ox, Onvà cặp tia Om, Oy

C.Cặp tia Ox, Oyvà cặp tia Om, On

D.Cặp tia Ox, Omvà cặp tia Oy, On

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Các cặp tia đối nhau là:Ox, Oy và Om, On

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19: Vẽ hai đường thẳng xy và mn cắt nhau tại O.

Trên tia On lấy điểm A, trên tia Om lấy điểm B. Kể tên các tia trùng nhau.

A.OA, On và OB, Om và Ox, Oy

B.OA, On và OB, Om

C.OA, On và Ox, Oy

D.OA, OB và OB, Om

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Các cặp tia trùng nhau là: OA, On và OB, Om

Đáp án cần chọn là: B

Câu 20: Vẽ hai đường thẳng xy và mn cắt nhau tại Odụng

Trên tia On lấy điểm A, trên tia Om lấy điểm B. Lấy điểm C sao cho điểm O nằm giữa hai điểm B và C. Khi đó điểm C thuộc tia nào?

A.Ox, Oy

B.Oy, OA

C.Om, OA

D.On, OA

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Vì điểm O nằm giữa hai điểm B, C nên hai tiaOB, OC đối nhau.

Nên C nằm trên tia đối của tia OB hay C nằm trên tia OA hoặc On

Đáp án cần chọn là: D

Câu 21: Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Tia nào trùng với tia Ay?

A.Tia Ax

B.Tia OB, By

C.Tia BA

D.Tia AO, AB

Trả lời:

Có 2 tia trùng với tia Ay đó là tia AO và tia AB.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22: Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Hai tia Ax và By có vị trí như thế nào với nhau

A.Đối nhau

B.Trùng nhau

C.Không đối nhau, không trùng nhau

D.Vừa đối nhau, vừa trùng nhau

Trả lời:

Hai tia Axvà By không chung gốc và nằm về hai phía khác nhau nên chúng không trùng nhau cũng không đối nhau .

Đáp án cần chọn là: C

Phần 2. Lý thuyết Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

1. Hai đường thẳng cắt nhau, song song

- Nếu hai đường thẳng chỉ có một điểm chung, ta nói rằng hai đường thẳng đó cắt nhau. Điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng.

Ví dụ 1. Hai đường thẳng a và b chỉ có một điểm chung là M, ta nói rằng hai đường thẳng a và b cắt nhau (như hình vẽ).

Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia | Lý thuyết Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Khi đó, M là giao điểm của hai đường thẳng a và b.

- Nếu hai đường thẳng không có điểm chung nào, ta nói rằng hai đường thẳng đó song song với nhau.

Ví dụ 2. Hai đường thẳng c và d không có điểm chung nào (như hình vẽ).

Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia | Lý thuyết Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Khi đó, ta nói hai đường thẳng a và b song song với nhau.

Chú ý: Từ nay về sau, khi nói hai đường thẳng mà không nói gì thêm, ta hiểu đó là hai đường thẳng phân biệt.

2. Tia

Mỗi điểm O trên một đường thẳng chia đường thẳng đó thành hai phần, mỗi phần gọi là một tia gốc O.

Chú ý:

- Từ một điểm O kẻ một vạch thẳng về một phía của điểm O để biểu diễn một tia gốc O.

- Nếu A là một điểm tùy ý trên tia Ox, ta có thể gọi tia Ox là tia OA (như hình vẽ).

Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia | Lý thuyết Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

- Khi viết (đọc) tia, ta phải viết (đọc) gốc của tia trước.

Ví dụ 3. Cho hình vẽ.

Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia | Lý thuyết Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Trong hình vẽ có O là điểm gốc. 

Ta viết (đọc) gốc của tia trước, viết (đọc) là: tia Ox.

Xem thêm các bài trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Trắc nghiệm Bài 2:  Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng

Trắc nghiệm Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Trắc nghiệm Bài 4:  Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Trắc nghiệm Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng

Trắc nghiệm Bài 6: Góc

Tài liệu có 15 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống