Dựa vào thông tin trong mục 2, hãy So sánh sự khác nhau giữa GDP và GNI

31

Với giải Câu hỏi trang 66 Địa lí lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 22: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Địa lí 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 22: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

Câu hỏi trang 66 Địa lí 10: Dựa vào thông tin trong mục 2, hãy:

- So sánh sự khác nhau giữa GDP và GNI.

- Cho biết trong trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trong trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 2 (Tổng sản phẩm trong nước và thu nhập quốc gia).

Trả lời:

* Sự khác nhau giữa GDP và GNI:

- GDP (tổng sản phẩm trong nước hay tổng sản phẩm quốc nội):

+ GDP = tổng giá trị hàng hóa + dịch vụ được sản xuất trong phạm vi lãnh thổ 1 quốc gia trong 1 năm.

+ GDP tạo ra bởi các thành phần kinh tế hoạt động trong lãnh thổ 1 quốc gia trong 1 năm, gồm cả thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài hoạt động tại quốc gia đó.

+ GDP: phân tích quy mô, cơ cấu, tốc độ tăng trưởng và sức mạnh kinh tế của 1 quốc gia.

- GNI (tổng thu nhập quốc gia):

+ GNI = tổng giá trị sản phẩm hoàng hóa + dịch vụ do tất cả công dân 1 quốc gia tạo ra trong 1 năm.

+ GNI tạo ra bởi công dân mang quốc tịch quốc gia đó trong 1 năm (có thể tạo ra giá trị trong và ngoài lãnh thổ quốc gia đó).

+ GNI: đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia 1 cách đầy đủ và đúng thực lực.

* Trường hợp:

- GDP lớn hơn GNI: Khi giá trị thành phần kinh tế nước ngoài tạo ra trong nước lớn hơn giá trị công dân quốc gia đó tạo ra ở nước ngoài.

- GDP nhỏ hơn GNI: Khi giá trị thành phần kinh tế nước ngoài tạo ra trong nước nhỏ hơn giá trị công dân quốc gia đó tạo ra ở nước ngoài.

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 65 Địa lí 10Dựa vào thông tin trong mục 1, hãy:...

Luyện tập trang 66 Địa lí 10Cho bảng số liệu:...

Vận dụng trang 66 Địa lí 10Tìm hiểu và cho biết GDP và GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm gần đây nhất....

Đánh giá

0

0 đánh giá