Dựa vào thông tin trong mục 1, hãy Trình bày khái niệm cơ cấu kinh tế

33

Với giải Câu hỏi trang 65 Địa lí lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 22: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Địa lí 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 22: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

Câu hỏi trang 65 Địa lí 10: Dựa vào thông tin trong mục 1, hãy:

- Trình bày khái niệm cơ cấu kinh tế.

- Phân biệt cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 1 (cơ cấu kinh tế).

Trả lời:

- Khái niệm cơ cấu kinh tế:

Cơ cấu kinh tế là tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.

- Phân biệt cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ:

Cơ cấu theo ngành:

- Thành phần: gồm 3 ngành (Nông – lâm – thủy sản, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ).

- Ý nghĩa:

+ Biểu thị tỉ trọng, vị trí và mối quan hệ giữa các ngành trong nền kinh tế.

+ Phản ánh trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội.

Cơ cấu theo thành phần kinh tế:

- Thành phần: 2 thành phần kinh tế (Kinh tế trong nước gồm kinh tế Nhà nước và kinh tế ngoài Nhà nước, Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài).

- Ý nghĩa:

+ Cho biết sự tồn tại của các thành phần tham gia hoạt động kinh tế.

+ Phản ánh khả năng khai thác năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh => có sự thay đổi ở các giai đoạn khác nhau.

Cơ cấu theo lãnh thổ:

- Thành phần: vùng kinh tế, khu kinh tế,…

- Ý nghĩa:

+ Cho biết mối quan hệ của các bộ phận lãnh thổ hợp thành nền kinh tế.

+ Phản ánh trình độ phát triển, thế mạnh đặc thù của mỗi lãnh thổ.

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 66 Địa lí 10Dựa vào thông tin trong mục 2, hãy:...

Luyện tập trang 66 Địa lí 10Cho bảng số liệu:...

Vận dụng trang 66 Địa lí 10Tìm hiểu và cho biết GDP và GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm gần đây nhất....

Đánh giá

0

0 đánh giá