10 câu Trắc nghiệm Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tài liệu Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng sách Chân trời sáng tạo. Tài liệu gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc có đáp án với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Mời các bạn đón xem:

Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Câu 1: Hãy chọn hình vẽ đúng theo diễn đạt sau:
Vẽ đoạn thẳng AB không cắt đoạn thẳng CD nhưng đường thẳng AB cắt đoạn thẳng CD.

A.

Bài tập trắc nghiệm Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

B.

Bài tập trắc nghiệm Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

C.

Bài tập trắc nghiệm Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

D.

Bài tập trắc nghiệm Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Đoạn thẳng AB không cắt đoạn thẳng CD nhưng đường thẳng AB cắt đoạn thẳng CD nghĩa là đoạn thẳng AB không có điểm chung với đoạn thẳng CD và đường thẳng AB có duy nhất một điểm chung với đoạn thẳng CD.

Hình vẽ thể hiện đúng diễn đạt trên là

Bài tập trắc nghiệm Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Cho E là điểm nằm giữa hai điểm I và K. Biết rằng IE = 4cm, EK = 10cm.Tính độ dài đoạn thẳng IK.

A.4cm

B.7cm

C.6cm

D.14cm

Trả lời:

Vì E là điểm nằm giữa hai điểm I và K nên ta có IE + EK = IK

Hay 4 + 10 = IK suy ra IK = 14cm.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Gọi I là một điểm thuộc đoạn thẳng MN. Khi IM = 4cm, MN = 7cm thì độ dài của đoạn thẳng IN là?

A.3cm

B.11cm

C.1,5cm

D.5cm

Trả lời:

Vì I là một điểm thuộc đoạn thẳng MN nên I là điểm nằm giữa hai điểm M;N.

Do đó ta có MI + IN = MN mà IM = 4cm, MN = 7cm nên4 + IN = 7 ⇒ IN = 7 – 4

⇒IN = 3cm.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng 10cm. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B.Biết rằng MA = MB + 2cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MA; MB.

A.MA = 8cm; MB = 2cm.

B.MA = 7cm; MB = 5cm.

C.MA = 6cm; MB = 4cm.

D.MA = 4cm; MB = 6cm.

Trả lời:

 

Bài tập trắc nghiệm Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Vì điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên ta có MA + MB = AB (1)

Thay MA = MB + 2 vào (1) ta đượcMB + 2 + MB = AB mà AB = 10cm

Suy ra 2MB + 2 = 10 ⇒2MB = 10 – 2 ⇒2MB = 8 ⇒MB = 8 : 2 = 4cm

Nên MA = MB + 2 = 4 + 2 = 6cm

Vậy MA = 6cm; MB = 4cm.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Cho các đoạn thẳng AB = 4cm; MN = 5cm; EF = 3cm; PQ = 4cm; IK = 5cm. Chọn đáp án sai.

A.AB < MN

B.EF < IK

C.AB = PQ

D.AB = EF

Trả lời:

+ Đáp án A: AB < MN là đúng vì AB = 4cm < 5cm = MN.

+ Đáp án B: EF < IK là đúng vì EF = 3cm < 5cm = IK

+ Đáp án C: AB = PQ là đúng vì hai đoạn cùng có độ dài 4cm

+ Đáp án D: AB = EF là sai vì AB = 4cm > 3cm = EF.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ dưới đây

Bài tập trắc nghiệm Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

A.MN; MQ; NQ; ML; LP; MP; NP; QL

B.MN; QL; MQ; NQ; ML; LP; MP

C.MN; MQ; NQ; ML; QL; MP; NP

D.MN; MQ; ML; MP; NP

Trả lời:

Các đoạn thẳng có trên hình vẽ là:

MN; MQ; NQ; ML; LP; MP; NP; QL

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có bao nhiêu điểm chung?

A.1

B.2

C.0

D.Vô số

Trả lời:

Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có duy nhất một điểm chung.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Cho 10 điểm phân biệt trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, cứ qua hai điểm ta vẽ một đoạn thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

A.10

B.90

C.40

D.45

Trả lời:

Số đoạn thẳng cần tìm là

10.1012=45 đoạn thẳng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Cho nn điểm phân biệt (n ≥ 2; n ∈ N) trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng nối hai trong n điểm đó. Có tất cả 28 đoạn thẳng. Hãy tìm n.

A.n = 9.

B.n = 7.

C.n = 8.

D.n = 6.

Trả lời:

Số đoạn thẳng tạo thành từ nn điểm phân biệt trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng là

nn12(n2;nN)

Theo đề bài có 2828 đoạn thẳng được tạo thành nên ta có

nn12=28nn1=56=8.7

Nhận thấy ( n − 1) và n là hai số tự nhiên liên tiếp, suy ra n = 8.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Đường thẳng xx′ cắt bao nhiêu đoạn thẳng trên hình vẽ sau

A.3

B.4

C.5

D.6

Trả lời:

Đường thẳngxx′cắt năm đoạn thẳngOA; OB; ABMA; MB

Đáp án cần chọn là: C

Tài liệu có 6 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống