Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 có đáp án

Mua tài liệu 21 22.545 272

Tài liệu Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án tổng hợp từ đề thi môn Tiếng anh 5 của các trường Tiểu học  trên cả nước đã được biên soạn đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong bài thi Giữa học kì 1 Tiếng anh lớp 5. Mời các bạn cùng đón xem:

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi giữa kì 1 Tiếng anh lớp 5 bản word có lời giải chi tiết:

B1: Gửi phí vào tài khoản 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân hàng Vietcombank

B2: Nhắn tin tới zalo Vietjack Official - nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án.

Xem thử tài liệu tại đây: Link tài liệu

Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

I. Read and complete

like do TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast and then go to school. After school, I (2) ____________ do homework with my classmates. Then I often go to the sport centre and (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read and answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents like comic books, robots and a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice cream. We drank fruit juice. We sang English and Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 4)

1. When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2. Who went to Nam’s birthday party?

____________________________________

3. What did Phong do at the party?

____________________________________

4. What did Linda do at the Party?

____________________________________

III. Read and tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to bed early.

0. Lucy lives with her family in the countryside.

1. She always gets up early.

2. She rides a bike to school.

3. She plays basketball three times a week.

4. She often watches TV or reads book before doing her homework

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 4)

IV. Look at the picture. Read and write one word for each gap.

1. His address is 10 Nguyen Du…………………

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 4)

2. My friends goes to the library…………………a week.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 4)

3. Last year, we visited………………….

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 4)

4. We sang and happily.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 4)

V. Put the words in order to make sentences.

1. Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2. water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3. what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4. Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5. What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án & Thang điểm

I.

1. do 2. usually 3. play 4. TV 5. like

Dịch:

Xin chào, tôi tên là Nam. Tôi dậy sớm vào buổi sáng. Tôi tập thể dục, ăn sáng và sau đó đi học. Sau khi tan học, tôi thường làm bài tập về nhà với bạn cùng lớp. Sau đó tôi thường đi đến trung tâm thể thao và chơi bóng đá. Vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi xem ti vi. Tôi thích xem phim sau giờ ăn tối.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went to his birthday party.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Chủ nhật tuần trước là ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã mời một vài bạn học của tôi đến tham dự buổi tiệc sinh nhật. Họ đã tặng tôi những món quà như truyện tranh, robot, và một con gấu bông. Chúng tôi đã ăn bánh, kẹo, hoa quả và kem. Chúng tôi đã uống nước ép hoa quả. Chúng tôi đã hát nhiều bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. Và chúng tôi cũng đã nhảy nữa. Phong đã chơi ghi ta và Linda chơi đàn piano. Bữa tiệc kết thúc vào lúc 7 giờ tối. Chúng tôi đã rất thích bữa tiệc đó rất nhiều.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you do on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

 

Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

I. Odd one out.

1. a. cartoon    b. story book    c. comic    d. detective story

2. a. sports festival    b. book fair    c. join    d. concert

3. a. always    b. twice    c. usually    d. never

4. a. once    b. two    c. nine    d. eleven

5. a. how often    b. how    c. who    d. hello

II. Choose the correct answer.

6. ________ meet at 7.00 p. m.

a. Let’s    b. Let’s go    c. Let

7. Nhat ________ 9 on his next birthday.

a. is    b. will    c. will be

8. I live ________ my parents in the countryside.

a. on    b. with    c. to

9. Nga lives ________ 52 Nguyen Dinh Chieu Street.

a. at    b. on    c. in

10. Will you be free tomorrow evening? - ________

a. Yes, I will    b. Yes, I do    c. Yes, I am

11. Where will we meet? - ________ the cinema.

a. Opposite    b. Next    c. In front of

12. I think she ________ the party tomorrow.

a. will enjoy    b. enjoy    c. enjoys.

13. I will see you ________ tomorrow.

a. on    b. Ø    c. in

14. _______do you go to the amusement center? - Once a week.

a. How long    b. How far    c. How many    D. How often

15. _______ were you born? - In a small village in Vietnam.

a. When    b. Where    c. What    d. Why

III. Choose the best word to complete the blank.

16. He _______________ lots of photos at the food festival.    presents

17. Did Nga ____________ you to her birthday party?    took

18. My father bought some books at the _____________.    played

19. My friends gave me some ____________ on my birthday.    book fair

20. Last Sunday, we __________ hide-and-seek at the park. presents    invite

IV. Put the words in the right order to make meaningful sentences.

21. every/ school/ Jane/ morning/ eight/ to/ o’clock/ goes/ at .

_____________________________________________________________________

22. In the city/ in the country/ Hung/ or/ does/ live?

_____________________________________________________________________

23. part/ in/ festival/ did/ the/ sports/ you/ take/?

_____________________________________________________________________

24. Hoa/ birthday/ to/ her/ invite/ Minh/ party/ will/ next.

_____________________________________________________________________

25. Birthday/ went/ my/ my/ family/ to/ cousin’s/ party/ night/ last/.

_____________________________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Odd one out:

1. A 2. C 3. B 4. A 5. D

Choose the correct answer

 

6. A 7. C 8. B 9. A 10. A
11. C 12. A 13. B 14. D 15. B

Choose the best word to complete the blank

16. took

17. invite

18. book fair

19. presents

20. played

Put the words in the right order to make meaningful sentences

21. Jane goes to school at eight o’clock every morning.

22. Does Hung live in the city or in the country?

23. Did you take part in the sports festival?

24. Hoa will invite Minh to her birthday part next week.

25. My family went to my cousin’s birthday party last night.

 

Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

I. Arrange the following letters to make words

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)       Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)       Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)       Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)

   Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)    Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)    Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)    Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)

II. Look at the pictures and answer questions

   Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)    Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)

III. Choose the best answer

1. Lan and Hung …..... students.

A. am    B. is    C. are    D. aren’t

2. …….. he read a book?

A. Could    B. Can    C. What    D. How

3. This is my sister. ………name is Lan.

A. he    B. she    C. his    D. her

4. How …….clouds are there?

A. much    B. color    C. many    D. lion

5. There ….. four desks.

A. are    B. is    C. has    D. have

6. Oh! I want chicken…….pizza.

A. but    B. with    C. and    D. so

………..your favorite color?

A. What’s    B. When’s    C. How’s    D. Can’s

8. How……. the weather?

A. am    B. is    C. are    D. isn’t

9. …….. you like English?

A. Do    B. Does    C. Did    D. Has

10. Where …..the books?

A. am    B. is    C. am not    D. are

IV. Odd one out

1. orange    juice    brown    red

2. sunny    snowy    weather    rainy

3. father    mother    sister    boy

4. June    July     Monday    December

5. Car    swim    bus    taxi

V. Rearrange these words to make sentences

1) My/ mother/ pretty. / is ....................................................................

2) wash / Can/ apple ?/ you ....................................................................

3) What/ want ?/ you/ do ....................................................................

4) is/ your/ What/ color ?/ favorite ....................................................................

5) thirsty./ I’m / want/ juice./ I ....................................................................

VI. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4

My classroom

Hello. My name is Mai. I’m from (0) Viet Nam. This is my (1)………………It is large and nice. There are (2)………………….and benches. There is one board on the wall. There is one (3)................of Viet Nam. There is a picture of (4) ………………...We are very happy in my classroom.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đáp án & Thang điểm

I. Arrange the following letters to make words

2 – bicycle 3 – dogs 4 – doll 5 – cats 6 – milk 7 – boy 8 - frog

II. Look at the pictures and answer questions

1. It is rainy

2. No, it can’t.

III. Choose the best answer

1. C 2. B 3. D 4. C 5. A
6. C 7. A 8. B 9. A 10. D

IV. Odd one out

1. juice 2. weather 3. boy 4. Monday 5. swim

V. Rearrange these words to make sentences

1. My mother is pretty.

2. Can you wash apple?

3. What do you want?

4. What is your favorite color?

5. I’m thirsty. I want juice.

VI. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4

1. classroom 2. desks 3. map 4. Uncle Ho

 

 

Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

I. Odd one out

1. A. big    B. small    C. old    D. well

2. A. flower    B. look    C. tree    D. garden

3. A. town    B. city    C. country    D. house

4. A. travel    B. bike    C. bus    D. car

5. A. get    B. leave    C. school    D. start

II. Choose the correct answer

1. ……… did you go on holiday?

A. What    B. Where    C. Which    D. How many

2. She went to Hoi An Ancient ………

A. city    B. village    C. town    D. island

3. Where ……… you last summer?

A. are    B. was    C. were    D. is

4. Where _______ you visit when you were in Ha Long?

A. do    B. did    C. will    D. is

5. Did you_______any photographs there?

A. take    B. takes    C. took    D. taking

6. What did you eat last night? I _______ fish, rice and soup.

A. eat    B. eats    C. ate    D. eating

7. Her birthday is .......... Friday, August 20th.

A. at    B. on    C. in

8. .......... you have a test tomorrow morning?

A. Will    B. Do    C. Are

9. Will he be free tomorrow? - ...........

A. No, he won’t

B. No, he doesn’t

C. No. he isn’t.

10. We will .......... our old friends next Sunday.

A. to meet    B. meet    C. meeting

III. Give the correct form of the verbs in brackets

1. Hoa ________________ a student in this school last year.    (be)

2. Last summer, they ______________ to Nha Trang.    (go)

3. Nga, Lan and Mai ____________ lunch together at the school yesterday.    (have)

4. Dung didn’t ____________ any noodles.    (have)

5. Before I moved here, I _____________ in the country.    (live)

IV. Read the passage and complete the statements below

Her name is Lan. She lives in a house in the city. Near her house, there is a supermarket, a bank, a post office and a clinic. She is a student. She studies at Le Quy Don School. Her house is far from her school so she often goes to school by bike. She goes to school in the afternoon. There is a park in front of the school. There are a lot of trees and flowers in the park. Behind the school, there is a river.

1. Lan lives in a house ___________________

2. Near her house, there is ___________________________

3. She studies at __________________________

4. She often goes to school by ____________________

5. Behind the school, there is ______________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

1. D 2. B 3. D 4. A 5. C

II.

1. B 2. C 3. C 4. B 5. A
6. C 7. B 8. A 9. A 10. B

III.

1. was 2. went 3. had 4. have 5. lived

IV.

1. In the city

2. A supermarket, a bank, a post office and a clinic

3. Le Quy Don School

4. Bike

5. A river

Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề 5

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 5)

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always do morning exercise
2. What’s the village like? b. twice a week
3. What do you do in the morning? c. It’s small and quiet
4. How often do you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went to / Phu Quoc / island / I.

………………………………………………………..

3. do / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read and complete. had Sunday did do

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go to the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food and drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. am    b. was    c. will be    d. stay

2. What did you do last night? – I ………….my homework.

a. did    b. do    c. does    d. will do

3. Last year, I went home …………..taxi.

a. by    b. in    c. at    d. on

4. ………..will you do at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where    b. How    c. How often    d. What

Đáp án & Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went to Phu Quoc island.

3. What will you do tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read and complete.

1. Sunday 2. did 3. do 4. had

Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d
Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề 6

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 6)

I. Chọn đáp án đúng. 

1. Lam ...... Hong are students.

A. and                    B. or                    C. but                                D. with

2. …….. he swim? - Yes, he can.

A. Could                B. Can                 C. What                             D. How

3. This is my brother. ……… name is Long.

A. he                     B. she                  C. his                                 D. her

4. How ……. classes are there?

A. much                B. color                C. many                             D. lion

5. There ….. a desk.

A. are                   B. is                      C. has                                D. have

6. Linda wants chicken……. noodles.

A. but                   B. with                   C. and                               D. so

7 ………..your favorite fruit? - Orange.

A. What’s             B. When’s              C. How’s                           D. Can’s

8. ……. is the weather? - It's rainy.

A. How                 B. What                 C. When                           D. Where

9. …….. Lien like English?

A. Do                   B. Does                  C. Did                               D. Has

10. Where …..the library?

A. am                   B. is                        C. am not                         D. are

II. Chọn từ khác loại.

1. A. orange        B. blue                  C. brown               D. red

2. A. sun              B. snowy              C. sunny               D. rainy

3. A. father           B. pupil                 C. sister                D. grandma

4. A. October        B. Sunday            C. January            D. December

5. A. Car               B. football              C. bus                   D. bicycle

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1) My/ teacher/ beautiful. / is ....................................................................

2) wash / Do/ face ?/ your / the/ ....................................................................

3) What/ want ?/ she/ does ....................................................................

4) is/ your/ What/ fruit?/ favorite ....................................................................

5) hungry./ I’m / want/ noodle./ I / some ....................................................................

IV. Điền từ thích hợp hoàn thành đoạn văn.

map; desks; classroom; globe

My classroom

Hello. My name is Lien. I’m from (0) Viet Nam. This is my (1)………………It is large and nice. There are 30 (2)………………….and chairs. There is a green board on the wall. There is a (3)................ of Viet Nam. There is also a(4) .............We are very happy in my classroom.


ĐÁP ÁN

I. Chọn đáp án đúng.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - B;

6 - C; 7 - A; 8 - A; 9 - B; 10 - B;

II. Chọn từ khác loại.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - B;

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1 - My teacher is beautiful.

2 - Do you wash your face?

3 - What does she want?

4 - What is your favorite fruit?

5 - I'm hungry. I want some noodles.

IV. Điền từ thích hợp hoàn thành đoạn văn.

1 - classroom; 2 - desks; 3 - map; 4 – globe

 

Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề 7

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 7)

Complete the sentence with the correct word.

far; crowded; village; island; come; modern; flat; floor;

1. Our city is very big and__________.

2. The__________is beautiful and quiet.

3. Do you like living in an__________?

4. How__________is it from here to your countryside?

5. My house is on the tenth__________of Dai Lien Tower.

6. The city is so__________and polluted.

7. How often do you__________back to your hometown?

8. Linda lives in__________19, on the eighth floor of Diamond Tower.

Reorder the word to make correct sentence.

1. do/ does/ the/ in/ she/ morning?/ What

................................................................................................

2. does/ do/ he/ What/ morning?/ in/ the

................................................................................................

3. I/ in/ usually/ the/ play/ afternoon./ volleyball

................................................................................................

4. always/ morning/ do/ I/ exercise/ the/ in/ morning.

................................................................................................

5. her/ dinner/ mother/ always/ at night./ cooks/ Jennie

................................................................................................

Circle the correct answer.

1. Last night I go/ went to Hoa’s birthday party.

2. We played many games and did/ worked some sports, too.

3. Hoa invited all of her classmates to/ for her birthday party.

4. We played/ sang “Happy birthday” and danced, too.

5. We had lots of funny/ fun at the party last night.

Read and do the task followed.

My name is David. I live in Berlin, Germany. Last week, my family and I spent the summer holiday on my grandparents’ farm in the countryside. It was so far from Berlin. First, we took a taxi to the airport. Then we went by plane. Everything on the farm was great. The weather was good. It was cool and sunny. We went to the farm and watered the plants. I helped my grandmother to get milk from cows, too. I found this job interesting. I did it every day until the end of the holiday. My parents liked walking on the farm and feeding sheep. We went back home yesterday.

Read and decide if each statement is true or false.

1. David is from America. 

2. He spent his summer holiday on his parents’ farm. 

3. He went to the farm with his friends. 

4. They took a taxi to the airport. 

5. The weather was cool and sunny when they were. 

 

ĐÁP ÁN

Complete the sentence with the correct word.

1 - modern; 2 - village; 3 - island; 4 - far;

5 - floor; 6 - crowded; 7 - come; 8 - flat;

Reorder the word to make correct sentence.

1 - What does she do in the morning?

2 - What does he do in the morning?

3 - I usually play the volleyball in the afternoon.

4 - I always do morning exercise in the morning.

5 - Jennie always cooks her dinner at night.

Circle the correct answer.

1 - went; 2 - did; 3 - to; 4 - sang; 5 - fun;

Read and do the task followed.

1 - False; 2 - False; 3 - False; 4 - True; 5 – True

 

Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 8)

I. Circle the odd one out. 

1. A. coach             B. ship                    C. train                   D. beach

2. A. have               B. surfing                C. watch                 D. play

3. A. played            B. went                    C. was                    D. had

4. A. cave               B. island                  C. apartment           D. mountain

5. A. fruit                 B. play                    C. candle                D. birthday cake

II. Complete the sentence with suitable word.

with; went; does; songs; how;

1. Nam often………morning exercise.

2. After school, he does his homework ………his classmates.

3. ………….did you get there? - by coach

4. I ………..to the theatre last night with my parents.

5. They sang English............ beautifully.

III. Read the passage and answer the question.

His name is Phong. He lives in a house in the city. Near his house, there is a supermarket, a bank, a post office and a clinic. He is a student. He studies at Le Duan primary school. His house is near his school so he often goes to school on foot. He goes to school in the morning. In the afternoon, he often does his homework and helps his mom with some little things. 

1. What is his name?

2. What does he do?

3. Does he live in the countryside?

4. Where is his school?

5. When does he go to school?

IV. Reorder the words. 

1. play/ gym/ Linda/ I/ volleyball/ the/ and/ in/ 

………………………………………………………………

2. afternoon/ I/ homework/ the/ often/ my/ in/ do/

………………………………………………………………

3. address/ is/ What/ his/ ?/

………………………………………………………………

4. go/ do/ How/ school/ you/ to/ ?

………………………………………………………………

5. twice/ TV/ Tom/ week/ watches/ a/

………………………………………………………………

Niềm vui ở ngôi trường mới | baoninhbinh.org.vn

 

ĐÁP ÁN

I. Circle the odd one out.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - B; 

II. Complete the sentence with suitable word.

1 - does; 2 - with; 3 - How; 4 - went; 5 - songs;

III. Read the passage and answer the question.

1 - His name is Phong.

2 - He is a student.

3 - No, he doesn't.

4 - It is near his house.

5 - He goes to school in the morning.

IV. Reorder the words.

1 - I and Linda play volleyball in the gym.

2 - I often do my homework in the afternoon.

3 - What is his address?

4 - How do you go to school?

5 - Tom watches TV twice a week.

Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề 9

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 9)

I. Chọn từ khác loại.

1. A. fine                B. large                 C. not                     D. early

2. A. grass             B. vegetable         C. tree                    D. school

3. A. capital           B. city                    C. countryside        D. apartment

4. A. by                  B. at                      C. taxi                     D. from

5. A. went              B. leave                 C. finish                  D. start

II. Khoanh tròn từ đúng hoàn thành câu. 

1. _______ did Lan go on holiday? - Nha Trang.

A. What                  B. Where               C. Which

2. He went to Da Nang - the _______ city

A. coastal               B. beach                C. town

3. Where ________ he last summer, Linda? - In his grandparents's.

A. are                     B. was                    C. were

4. _______ did you do when you were in Da Nang?

A. What                  B. When                 C. Where

5. Did you_______ any photos here?

A. took                    B. take                   C. takes

6. What did Nam eat yesterday? He _______ fish, rice and soup.

A. eat                     B. eats                    C. ate

7. My birthday is _______ Monday, December 21st.

A. at                       B. on                       C. in

8. ________ you have a test today?

A. Will                    B. Do                       C. Are

9. Will you be free next Sunday? – ________.

A. No, I won’t         B. No, I don’t           C. No. I amn’t.

10. We will meet our old friends _____ Sunday.

A. last                    B. next                     C. now

III. Give the correct form of the verbs in brackets

1. I ________________ a student in Le Quy Don primary school. (be)

2. Last weekend, we ______________ to Nha Trang. (go)

3. Nga, Lien and Minh ____________ lunch together at the school. (now have)

4. Dung ____________ noodles for breakfast yesterday. (have)

5. I _____________ in Hanoi city, I lives in Thai Binh province. (not live)

IV. Read the passage and write True or False. 

Her name is Lan. She lives in an apartment in the city. Near her house, there is a supermarket, a book store, a post office and a pharmacy store. She is a student. She studies at Cau Giay primary school. Her house is far from her school so she often goes to school by bike. She goes to school in the morning. There is a park in front of the school. There are a lot of trees and flowers in the park. Behind the school, there is a low mountain.

1. Lan lives in the country.

2. She is a pupil.

3. Her house is near her school.

4. She goes to school in the afternoon.

5. There is a mountain behind her school.

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ khác loại.

1 - C; 2 - D; 3 - D; 4 - C; 5 - A

II. Khoanh tròn từ đúng hoàn thành câu.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - B;

6 - C; 7 - B; 8 - B; 9 - A; 10 - B

III. Give the correct form of the verbs in brackets

1 - am; 2 - went; 3 - are now having; 4 - had; 5 - don't live

IV. Read the passage and write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - False; 4 - False; 5 – True

 

Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề 10

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 10)

I. Choose the odd one out. 

1. A. How               B. When                 C. Where                D. Did

2. A. holiday           B. Sunday              C. Monday              D. Tuesday

3. A. Are                 B. Is                       C. Be                       D. was

4. A. went               B. write                  C. wash                   D. go

5. A. on                   B. in                       C. of                        D. there

II. Read and choose the correct answer. 

1. How do you go to school?

A. On foot.        B. I goes to school by bus.            C. I walked to school. 

2. What did you do yesterday?

A. I will go to visit my grandma.

B. I went to the cinema with my brother.

C. I goes to school. 

3. _______________________?  I go to the library once a week.

A. How often do you go to school?

B. How often do you go to the library?

C. How do you go to the library?

4. What did he do at the party?   ______________________

A. She danced and sang.

B. He danced and sing.

C. He danced and sang.

5. Who do you live with? _____________________

A. I lived with my mother.

B. I live with my parents.

C. She lives with my mom.

III. Read and match. 

1. Where do you live?

2. Where did he go?

3. Do you go to school on Friday?

4. Did you sing?

5. How do you go to the park?

A. No, I didn't.

B. By bus.

C. He went to Sam Son beach.

D. Yes, I do.

D. I live in Hanoi.

IV. Reorder the words. 

1. does/ Where/ in/ go/ the/ he/ morning/ ?/

______________________________

2. How/ the/ do/ supermarket/ you/ often/ go/ ?

______________________________

3. singing/ Linh/ yesterday/ joined/Lien/ in/ contest/ and/ ./ 

______________________________

4. When/ have/ Thuy/ English/ does/ lessons/ ?/

______________________________

5. I'll/ I/ swim/ think/ beach/ the/ at/ ./

______________________________


ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out. 

1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - D;

II. Read and choose the correct answer. 

1- A; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

III. Read and match. 

1 - D; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - B;

IV. Reorder the words. 

1 - Where does he go in the morning?

2 - How often do you go to the supermarket?

3 - Linh and Lien joined in singing contest yesterday.

4 - When does Thuy have English lessons?

5 - I think I'll swim at the beach.

Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề 11

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 11)

I/ Underline and correct the mistakes.

1. Does you take part in the drawing contest?

2. How does he go to the school? - On bike.

3. Linda will eating seafood on the beach.

4. Lan buy a new pencil yesterday.

5. We went to Sapa next holiday.

II. Put the words in order.

1. Enjoy/ Did/ last/ party/ Lan/ Monday ?/ the/ 

2. grandparents/ lives/ Quan/ his/ with/ ./

3. Will/ holiday/ beach/ summer/ go/ They/ Sam Son/ to/ next/ ./

4. Often/ does/ How/ Lisa/ theatre/ go/ to/ the/ ?/

5. Do/ What/ do/ you/ the/ in/ morning/ ?/

III. Read and match.

1. What’s your school like?                                 A. I do my homework.

2. When will you go to the beach?                      B. It is big and beautiful.

3. Did Lien go the zoo yesterday?                      C. By bus.

4. What do you do in the afternoon?                  D. Next Sunday.

5. How do you go to the school?                        E. Yes, she did.

IV. Read and choose the correct answer.

1. Did you go the gym yesterday? (Yes/ No), I did.

2. What (will/ do) you do next Saturday? I will visit my grandparent with my mom.

3. What (do/ did) he do yesterday? He went to zoo.

4. (How/ Where) does he go to school? - On foot.

ĐÁP ÁN

I/ Underline and correct the mistakes.

1 - Does thành Do; 

2 - On thành By; 

3 - eating thành eat; 

4 - buy thành bought; 

5 - went thành will go; 

II. Put the words in order.

1 - Did Lan enjoy the party last Monday?

2 - Quan lives with his grand parents.

3 - They will go to Sam Son beach next summer holiday.

4 - How often does Lisa go to the theatre?

5 - What do you do in the morning?

III. Read and match.

1 - B; 2 - D; 3 - E; 4 - A; 5 - C;

IV. Read and choose the correct answer.

1 - Yes; 2 - will; 3 - did; 4 – How

Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề 12

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 12)

Match the sentences

1. What’s your address ?                   A. I always do morning exercise

2. What’s the village like ?                  B. twice a week

3. What do you do in the morning ?     C. It’s small and quiet

4. How often do you have English ?     D. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in /   be.    

………………………………………………………..

2. went to / Phu Quoc / island / I. 

………………………………………………………..

3. do / tomorrow / what / will / you ?   

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ? 

………………………………………………………..

Read and complete.

Had                   Sunday                 did                    do

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go to the party?

Phong: yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food and drink.

Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

A. am                  B. was                 C. will be                         D. stay

2. What did you do last night? – I ………….my homework.

A. did                  B. do                    C. does                           D. will do

3. Last year, I went home …………..taxi.

A. by                   B. in                     C. at                                D. on

4. ………..will you do at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

A. Where             B. How                 C. How often                 D. What

 

ĐÁP ÁN

Match the sentences

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b

Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went to Phu Quoc island.

3. What will you do tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Read and complete.

1. Sunday; 2. did; 3. do; 4. had

Choose the correct answer.

1. c; 2. a; 3. b; 4. D

Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề 13

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 13)

Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm)

1. A. went                B. took                        C. explored           D. saw

2. A. Vietnamese     B. England                  C. Japan               D. America

3. A. father               B. mechanic                C. astronaut          D. architect

4. A. June                 B. Sunday                   C. July                   D. September

5. A. happy               B. party                        C. my                    D. family

Choose the correct answer

1. What’s your house………? - It’s a big house. It’s got a small garden.

 A. look                   B. like                  C. likes                           D. liked

2. . ……….you go to Mai’s birthday party?        - Yes, I did.

 A. Do                     B. Does                C. Did                             D. Doing

3. Zack is fromMalaysiaand his nationality is……………….

 A. Malaysian         B. Australian        C. Combodian                D. Japanese

4. Where……….. is she from? -She’s fromTokyo.

 A. at                      B. on                     C. in                                D.to

5. Tony lives ………..52 Ba Trieu Street with his family.

 A. in                     B. at                       C. on                               D.to

6. Mai lives…….. the third floor of Ha Noi Tower.

 A. at                      B. on                     C. in                                D.to

7. Tony’s birthday is ……..October.

  A. in                     B. at                       C. on                               D.to

8. What do you often do ……..the morning?

 A. at                      B. on                     C. to                                D.in

9. I’ll ……..a singer in the future.

 A. be                     B. is                      C. am                               D. being

10. What ……. you be in  the future? – I’ll be an astronaut.

 A. is                     B. am                    C. being                           D. will

Match the sentences in column A with the sentences in column B

1. What present did you give Lan?

a. I’m Indonesian

2. What did you do last night?

b. A comic book

3. What’s your house like?

c. I surfed the Internet

4. What’s your nationality?

d. I’ll be a dentist.

5. What will you be in the future?

e. It’s a small, beautiful house.

 

ĐÁP ÁN

I. 

1 – C              2  - A             3 – A               4 – B              5 – D

II. 

1 – B              2  - C             3 – A               4 – C              5 – B

6 – C              7  - A             8 – D               9 – A             10 – D

III. 

1 – B              2  - C             3 – E               4 – A              5 – D

 

Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề 14

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 14)

I. Chọn đáp án đúng. 

1. Lam ...... Hong are students.

A. and                     B. or                       C. but                                D. with

2. …….. he swim? - Yes, he can.

A. Could                 B. Can                    C. What                            D. How

3. This is my brother. ……… name is Long.

A. he                       B. she                     C. his                                D. her

4. How ……. classes are there?

A. much                  B. color                   C. many                            D. lion

5. There ….. a desk.

A. are                     B. is                        C. has                               D. have

6. Linda wants chicken……. noodles.

A. but                     B. with                    C. and                               D. so

7 ………..your favorite fruit? - Orange.

A. What’s               B. When’s               C. How’s                           D. Can’s

8. ……. is the weather? - It's rainy.

A. How                   B. What                  C. When                           D. Where

9. …….. Lien like English?

A. Do                      B. Does                   C. Did                               D. Has

10. Where …..the library?

A. am                      B. is                        C. am not                          D. are

II. Chọn từ khác loại.

1. A. orange            B. blue                    C. brown                           D. red

2. A. sun                 B. snowy                C. sunny                           D. rainy

3. A. father             B. pupil                   C. sister                            D. grandma

4. A. October          B. Sunday               C. January                         D. December

5. A. Car                 B. football               C. bus                               D. bicycle

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1) My/ teacher/ beautiful. / is ....................................................................

2) wash / Do/ face ?/ your / the/ ....................................................................

3) What/ want ?/ she/ does ....................................................................

4) is/ your/ What/ fruit?/ favorite ....................................................................

5) hungry./ I’m / want/ noodle./ I / some ....................................................................

IV. Điền từ thích hợp hoàn thành đoạn văn.

map; desks; classroom; globe

My classroom

Hello. My name is Lien. I’m from (0) Viet Nam. This is my (1)………………It is large and nice. There are 30 (2)………………….and chairs. There is a green board on the wall. There is a (3)................ of Viet Nam. There is also a(4) .............We are very happy in my classroom.

 

ĐÁP ÁN

I. Chọn đáp án đúng.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - B;

6 - C; 7 - A; 8 - A; 9 - B; 10 - B;

II. Chọn từ khác loại.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - B;

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1 - My teacher is beautiful.

2 - Do you wash your face?

3 - What does she want?

4 - What is your favorite fruit?

5 - I'm hungry. I want some noodles.

IV. Điền từ thích hợp hoàn thành đoạn văn.

1 - classroom; 2 - desks; 3 - map; 4 – globe

 

Bộ 40 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề 15

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 15)

I/ Underline and correct the mistakes.

1. Does you take part in the drawing contest?

2. How does he go to the school? - On bike.

3. Linda will eating seafood on the beach.

4. Lan buy a new pencil yesterday.

5. We went to Sapa next holiday.

II. Put the words in order.

1. Enjoy/ Did/ last/ party/ Lan/ Monday ?/ the/ 

2. grandparents/ lives/ Quan/ his/ with/ ./

3. Will/ holiday/ beach/ summer/ go/ They/ Sam Son/ to/ next/ ./

4. Often/ does/ How/ Lisa/ theatre/ go/ to/ the/ ?/

5. Do/ What/ do/ you/ the/ in/ morning/ ?/

III. Read and match.

1. What’s your school like?                                A. I do my homework.

2. When will you go to the beach?                    B. It is big and beautiful.

3. Did Lien go the zoo yesterday?                    C. By bus.

4. What do you do in the afternoon?                 D. Next Sunday.

5. How do you go to the school?                       E. Yes, she did.

IV. Read and choose the correct answer.

1. Did you go the gym yesterday? (Yes/ No), I did.

2. What (will/ do) you do next Saturday? I will visit my grandparent with my mom.

3. What (do/ did) he do yesterday? He went to zoo.

4. (How/ Where) does he go to school? - On foot.

ĐÁP ÁN

I/ Underline and correct the mistakes.

1 - Does thành Do; 

2 - On thành By; 

3 - eating thành eat; 

4 - buy thành bought; 

5 - went thành will go; 

II. Put the words in order.

1 - Did Lan enjoy the party last Monday?

2 - Quan lives with his grand parents.

3 - They will go to Sam Son beach next summer holiday.

4 - How often does Lisa go to the theatre?

5 - What do you do in the morning?

III. Read and match.

1 - B; 2 - D; 3 - E; 4 - A; 5 - C;

IV. Read and choose the correct answer.

1 - Yes; 2 - will; 3 - did; 4 – How

Tài liệu có 21 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống